Обявление по административно дело №42/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.13, ал.3, т.2 и т.3 и чл.14, ал.1, т.3 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Белоградчик, приета с Решение № 429, взето с протокол №34/18.10.2013 г. на Общински съвет – Белоградчик, по което е образувано адм. дело № 42/2017 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 15.05.2017 г. от 10.00 ч.

Днес съдия Нели Дончева запозна ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин със същността на административното право. Лекцията бе част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана от Административен съд – Видин.

nd1

Пред ученици, класния ръководител – г-жа Поли Асенова и Директора на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в гр. Видин – г-н Любо Георгиев, съдия Нели Дончева – и.ф. Председател на Административен съд – Видин направи презентация за правомощията на Върховен административен съд и административните съдилища в страната. (още…)