Обявление по административно дело №244/2017

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбата на чл.86,т.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Брегово, приета с решение № 78, взето с протокол № 12 от 21.10.2008 г. на Общински съвет – Брегово, по което е образувано адм.д. № 244/2017 г. по описа на Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.01.2018 г. от 10,00 ч.

Обявление по административно дело №250/2017

Административен съд Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.104,ал.3,чл.114,ал.3 и чл.123,ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Видин, приета с Решение №198, взето с протокол №12/29.11.2008г. от Общински съвет Видин, по което е образувано адм.дело № 250/2017 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 15.01.2018 г. от 10.00 ч.