Обявление по административно дело №276/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 16,ал.1,т.11 и чл.17,ал.1 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет Видин, приет с решение № 2, взето с протокол № 2 от 22.11.2007г. на Общински съвет – Видин, по което е образувано адм.д. № 276/2017 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.01.2018 г. от 10,00 ч.

Обявление по административно дело №277/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  заместник прокурор на Окръжна прокуратура  Видин  против разпоредбите на чл. 12, пр. 3 и 4, чл. 26, т. 4 и 5, чл. 36, чл. 68, пр. 3 и 4 и чл. 82, т. 4 и 5  от Наредбата  за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 164, по протокол № 20/29,10,2008 г. на Общински съвет Макреш, по което е образувано адм.д. № 277/2017 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 20.02.2018г. от 09.30 ч.