Обявление по административно дело №141/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.7, ал.2, т.8, чл.33 и чл.35, ал.1, т.2  от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Видин, приета с Решение № 189, взето с протокол  № 18 от 26.09.2010 г. на Общински съвет Видин, по което е образувано адм.д. № 141/2017 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.09.2017 г. от 10,00 ч.

Обявление по административно дело №113/2017

Административен съд Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.8, ал.2, т.8, чл.34, ал.2 и чл.36, ал.1, т.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Кула, приета с решение № 98, взето с протокол № 12/29.10.2004 г. на Общински съвет Кула, по което е образувано адм.д. № 113/2017 г. по описа на Административен съд  Видин, което е насрочено за разглеждане на 20.09.2017 г. от 09.30 ч.