Административен съд Видин отхвърли искове в размер на близо 1 млн. лв., предявени от наследниците на един от загиналите през 2014 г. в инцидента с. Горни лом, общ.Чупрене

Със своето решение от 10 февруари 2017 г. Административен съд – Видин отхвърли предявените искове от Георги Петров Попов, Петър Петров Попов и Жанет Георгиева  Попова, всички от гр. Монтана, в качеството им на наследници на Петър Симеонов Попов, против  Администрацията на Министерски съвет, Министерство на икономиката и Министерство на вътрешните работи. (още…)

Обявление по административно дело №22/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник- прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбата на чл.6 и чл.16, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Видин, приета с решение № 12, взето с протокол №12/29.11.2008г. на Общински съвет Видин , по което е образувано адм.д. № 22/2017 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 18.04.2017г. от 09.30 ч.