Обявление по административно дело №176/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.11, т.25, в частта относно „…събиране, транспортиране….“, чл.19, ал.2, чл.19, ал.3 и ал.4, чл.19, ал.5 и ал.6, чл.23 в частта относно „…събиране…“, чл.50 и чл.51 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Грамада, приета с Решение № 284, взето с протокол № 44 от 27.11.2014г. на Общински съвет Грамада, по което е образувано адм.д. № 176/2019 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.09.2019 г. от 10,00 ч.

Обявление по административно дело №172/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на чл. 22 ал.1, чл. 31 ал. 1, чл. 37 ал.1, чл. 43 ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 44 ал. 5 и ал. 6, чл. 66 и чл. 67  от  Наредбата за управление на отпадъците на  община Чупрене, обл. Видин, както и срещу цялата Наредба приета с решение № 365 на Общински съвет Чупрене, по което е образувано адм.д. № 172/2019 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.09.2019 г. от 10,00 ч.

ipsum id adipiscing ut dolor velit, suscipit accumsan sit efficitur. et, venenatis