Обявление по административно дело №217/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбата на чл.16, ал.2 от Наредба № 6 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и рекламни дейности на Общински съвет Ново село, приета с решение № 4 от 28.01.2003 г. на Общински съвет Ново село, по което е образувано адм.д. № 217/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.11.2018 г. от 10,00 ч.

Обявление по административно дело №165/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.22, ал.1 и чл.92, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Бойница, приет с Решение № 16, взето с Протокол № 3 от 30.12.2015г. на Общински съвет Бойница, по което е образувано адм.дело № 165/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.10.2018 г. от 10,00ч.

libero odio mattis elementum tempus ante.