Обявление по административно дело №165/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.22, ал.1 и чл.92, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Бойница, приет с Решение № 16, взето с Протокол № 3 от 30.12.2015г. на Общински съвет Бойница, по което е образувано адм.дело № 165/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.10.2018 г. от 10,00ч.

Обявление по административно дело №163/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбите на чл.4, ал.7, т.6 и чл.15 от Наредба № 6 за реда на притежаване и отглеждане на домашни кучета на територията на Община Брегово, приета с Решение № 26, взето с протокол № 04/27.04.2018 г. на Общински съвет Брегово, по което е образувано адм.д. № 163/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.09.2018 г. от 10,00 ч.

commodo et, id lectus facilisis tristique elementum venenatis ut sed