Компетентност на съда

Специализираното административно съдопроизводство е двуинстанционно:

comp

 1. Административен съд Видин разглежда следните видове дела:

Като първа инстанция, съгласно чл. 128 от Административнопроцесуалния кодекс, всички дела по искания за:

 • издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
 • обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
 • защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
 • защита срещу незаконно принудително изпълнение;
 • обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
 • обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
 • обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
 • установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

Като касационна инстанция – всички дела:

 • образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания;
 • образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу административни актове, разглеждани от тях.
 1. Обжалване:

Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

Решенията на административните съдилища, постановени като касационна инстанция, са окончателни.

tristique accumsan nec libero. dictum id, elit.