Вещи лица

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд – Видин, към Апелативния съд – София, за 2016 г.

Клас „Криминалистични експертизи“

Биометрични криминалистични експертизи.

 1. Венчо Славчов Караджов – висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи на писмени доказателства (ръкописно изпълнени подписи и текст).
 2. Емил Пантов Живков – висше, графолог.
 3. Анатоли Лазаров Лалков – висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.
 4. Валери Бориславов Петков – висше, специалност „Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение на пътищата“; право; видове експертизи: дактилоскопия, графически, балистически, технологически, изследване на документи, трасологически, портретни.
Клас „Съдебномедицински експертизи“

Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

 1. Борис Петров Шахов – висше, молекулярна биология.

Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

 1. Борис Петров Шахов – висше, молекулярна биология.

Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

 1. Николай Гинчев Тюфекчиев – висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
 2. Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и функционална биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
 3. Вилхелм Миленков Елисеев – висше, медицина, лекар – антестезиология и реанимация.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Съдебно-стокова експертиза.

 1. Пролетка Накова Петрова-Павлова – висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
 2. Христина Атанасова Данова-Тодорова – висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
 3. Виолета Томова Христова – висше, икономист, икономист-счетоводител.
 4. Ели Симеонова Василева – висше, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител.
 5. Павлина Йорданова Димитрова – висше, икономика и организация на търговията.
 6. Даниела Антова Тошева – висше, социално-икономическа информация.
 7. Елена Стефанова Георгиева – висше, икономист.
 8. Румен Петров Кънчев – висше, икономист по строителството, икономист-счетоводител.
 9. Цеко Вълчев Пупулешков – висше, икономист-застраховател.
 10. Станислав Милчев Стоянов – висше, финанси и кредит.
 11. Стефка Николова Георгиева – висше, икономист-финансист.
 12. Боянка Захариева Александрова – висше, икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строителнотехническа експертиза.
 13. Димитрина Григорова Минкова – висше, икономист-счетоводител.
 14. Емилия Маркова Лазарова-Маринова – висше, икономист.
 15. Анка Василева Колева – висше, икономист.
 16. Диана Цветанова Тодорова – висше, икономист по промишлеността.
 17. Людмила Методиева Димитрова – висше, стопанско управление.
 18. Мария Ангелова Христова – висше, икономист.
 19. Мариана Александрова Петрова – висше, маркетинг и мениджмънт.
 20. Тереза Велкова Тодорова-Сотирова – висше, маркетинг и планиране.
 21. Невяна Ангелова Младенова – висше, финанси.
 22. Илиян Иванов Цонев – висше, финанси и кредит.
 23. Любомир Цветков Йотов – висше, икономист.
 24. Милева Ванкова Дикова – икономист-счетоводител.
 25. Валентин Петков Николов – счетоводство и контрол.
 26. Боряна Борисова Георгиева – висше, икономист по МТС, финанси, данъчно законодателство, банково дело.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Съдебна автотехническа експертиза.

 1. Олег Славчев Ванков – машинен инженер, автотехнически експертизи.
 2. Игнат Петров Игнатов – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи.

Съдебна строително-техническа експертиза.

 1. Райна Иванова Жикова – строителен техник.

Съдебна пожаротехническа експертиза.

 1. Валентин Петров Ницов – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско сторителство.
 2. Валя Петрова Стефанова-Георгиева – висше, строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
 3. Галина Найденова Антова-Борисова – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
 4. Георги Кирилов Георгиев – висше, инженер по хидромелиоративно строителство.
 5. Галина Димитрова Антова – висше, архитект.
 6. Величко Георгиев Станков – висше, машинен инженер.
 7. Иван Велков Иванов – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.
 8. Любка Ванчева Георгиева-Червенякова – висше, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
 9. Маргарита Нетова Каменова – висше, инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
 10. Румен Петров Илиев – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически експертизи.
 11. Светлана Вергилова Попова – висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.
 12. Иван Младенов Бъзински – висше, машинен инженер.
 13. Павлина Иванова Иванова – висше, геодезия и картография.
 14. Цветан Младенов Стойков – висше, машинен инженер.
 15. Владимир Димитров Иванов – висше, инженер по изчислителна техника, оценка на машини и съоръжения.
 16. Сашко Ванчов Каменов – висше, офицер от автомобилни войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, машинен инженер.
 17. Емил Георгиев Андреев – висше, архитект.
 18. Малина Борисова Димитрова – геодезия и картография.
 19. Валентин Венчов Георгиев – геодезия и маркшайдерство.
 20. Йордан Стоянов Бързашки – инженер по водоснабдяване и канализация.
 21. Иво Луков Ангелов – специалност строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Съдебно-агротехническа експертиза.

 1. Людмил Петков Димитров – висше, инженер-агроном, лозаро-градинарство.
 2. Борислав Рашков Борисов – висше, агроном-полевъд, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.
 3. Марийка Дацкова Цанкова – висше, зоотехник.
 4. Бранимир Кимонов Иванов – висше, инженер-агроном , тропично и субтропично земеделие.
 5. Лидия Асенова Николова – висше, зоотехник.
 6. Валери Стоянов Марков – висше, инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи в горския фонд.
 7. Елка Петрова Нинова-Богоева – зооинженер.
Клас „Други съдебни експертизи“
 1. Пенка Кирчева Милушева – висше, психология.
 2. Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и функционална биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
leo Donec porta. leo. pulvinar tristique nunc felis libero. Nullam elementum