Такси

Държавни такси, събирани от Административен съд Видин
По жалби срещу административни актове се събира проста такса:
– от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица 10 лева
– от юридически лица и от физически лица – търговци по смисъла на ТЗ 50 лева
По молба за издаване на документ:
– за издаване на удостоверение 5 лева
– препис от документ (ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща страница – по 1 лев) 2 лева
По искове за обезщетения по ЗОДОВ се събира такса:
– от граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел 10 лева
– от юридически лица, без горепосочените 25 лева
По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв 5 лева
Банкова сметка за внасяне на посочените такси
Първа инвестиционна банка – клон Видин
IBAN: BG61FINV915031BGN0K23S
BIC: FINVBGSF

Държавни такси, събирани от Върховен административен съд
По  касационни жалби срещу актове на Административен съд Видин:
– от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица 5 лева
– от юридически лица и от физически лица – търговци по смисъла на ТЗ 25 лева
Банкова сметка за внасяне на посочените такси
Българска народна банка – централно управление

IBAN: BG62BNBG96613100178001

BIC: BNBGBGSD


Депозити за вещи лица
За извършването на експертизи по съответните дела се внасят депозити, размерът на които се определя от съдията по съответното дело
Банкова сметка за внасяне на депозитите
Първа инвестиционна банка – клон Видин

IBAN: BG65FINV915033BGN0K24K

BIC: FINVBGSF

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

consequat. dolor. ut adipiscing non id