Указания за достъп до съдебните актове

За да направите справка за насрочените съдебни заседания, изберете График заседания. Справката показва предстоящите за разглеждане дела за месец напред, считано от текущата дата. Графикът се актуализира ежедневно.

За да направите справка за актовете по приключили дела, изберете Свършени дела. Имате възможност да потърсите акта като укажете вида, номера и годината на делото. Предоставена е и възможност за разширено търсене като делата се филтрират по предмет, дата на постановяване на акта и/или ключови думи. Справката съдържа информация за свършените преди текущата дата дела и се актуализира ежедневно.

По аналогичен начин работи и справката Протоколи от заседания. Справката съдържа информация за проведените преди текущата дата заседания, считано от 01.01.2019 г. Актуализира се ежеседмично.

В секцията Всички актове на съда са предоставени справки за всички постановени съдебни актове, обособени по вид и пореден номер на образуваното дело. Информацията в тази секция се обновява в края на всяка работна седмица и е актуална към предходния ден.

От 01.09.2011 г. актовете на Административен съд – Видин, постановени преди текущата дата, ежедневно се изпращат и към Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА), в който се публикуват актовете на всички съдилища.

venenatis commodo libero id ut tristique