Обявление по административно дело №252/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Видин, по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Наредба  за организация на движението на територията на община Видин, приета с Решение № 26, взето с Протокол № 2 от 28.02.2016 г. на Общински съвет – Видин, по което е образувано адм.д. № 252/2016 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 31.01.2017г. от 09.30 ч.

eleifend felis elementum vulputate, vel, at