Дела за седмицата 2 – 6 октомври 2017 година

За периода от 02 до 06 октомври 2017 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане единадесет административни дела, с предмет както следва:

Протест от Прокурор в Окръжна прокуратура – Видин срещу Наредба на Общински съвет – Видин, с който се предлага отмяна на разпоредбите на цялата Глава Шеста, озаглавена „Административно – наказателни разпоредби“ от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Видин, приета с Решение № 127, взето с Протокол № 6/30.06.2016 г. от Общински съвет – Видин. Наредбата трябва да съдържа разпоредби, които не са уредени от нормативните актове с по-висока степен на юридическа сила. /Адм. дело № 119/2017 г./;

Жалба срещу Заповед на Началник на РУ на МВР – Видин, във връзка с наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на полицейски служител за срок от 3 месеца /Адм. дело № 173/2017 г./;

Жалби от МБАЛ „Св. Петка“ АД – гр. Видин против Директора на РЗОК – гр. Видин, във връзка със Заповеди за налагане на санкции „Финансова неустойка“, в размери, съответно на 500 лв. и 700 лв. /Адм. дела № 199 и 200/2017 г./;

Жалба от Областен управител – област Видин против Общински съвет – Ружинци, във връзка с Решение № 93, взето с Протокол № 11 от 26.06.2017 г., с което е гласувано свалянето на Председателя на Общински съвет – Ружинци /Адм. дело № 163/2017 г./;

Жалба от Яница Иванова Панайотова против кмета на Община Брегово, във връзка с мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация /Адм. дело № 159/2017 г./;

Жалба от Владимир Тицойевич против Общинска служба „Земеделие“ – гр. Кула, във връзка с направен отказ за издаване на 3 броя скици за имоти в землището на с. Бойница /Адм. дело № 142/2017 г./;

Жалба против Заповед на Директора на ОДМВР – Видин, във връзка с възлагане изпълнението на функционални задължения на територията на РУ – Белоградчик /Адм. дело № 188/2017 г./;

Жалба от Юри Любомиров Иванов против Началник на РУ към ОДМВР – Видин, във връзка с отказ за издаване на разпореждане за огнестрелно оръжие /Адм. дело № 177/2017 г./;

Искова молба от Светломир Иванов Петков против Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за изплащане на обезщетение в размер на 3065 лв., на основание Закон за държавния служител /Адм. дело № 160/2017 г./;

Жалба от Кочо Маринов Кочев срещу Директора на НОИ – Видин, във връзка с Решение, с което се отменя Разпореждане за възстановяване на неправомерно изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност /Адм. дело № 194/2017 г./.

ultricies ipsum commodo et, venenatis, suscipit eleifend felis neque.