Обявление по административно дело №10/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор на Окръжна прокуратура Видин против чл. 34, ал. 3, чл. 42, ал. 3 и чл. 77, пр.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС Кула, по което е образувано адм.д. № 10/2018 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 16.04.2018г. от 09.50 ч.

ut dolor. porta. nunc ut venenatis ut ut libero elementum felis mattis