Обявление по административно дело №2/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на чл.37, ал.2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на oбщина Ново село, приета с решение № 8, взето с протокол № 11/13.08.2008 г. на Общински съвет Ново село, по което е образувано адм. дело № 2/2018 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 15.05.2018 г. от 10.00 ч.

fringilla pulvinar id, Phasellus mattis ipsum ut libero