Срочност и бързина в правораздаването отчете Административен съд Видин

На 4 април 2018 г. пред съдии и съдебни служители бе представен Отчетен доклад за резултатите от дейността на Административен съд – Видин през 2017 г.

Гости на мероприятието бяха съдия Георги Чолаков – Председател на Върховен административен съд, съдия Йордан Констонтинов – и.ф. председател на Първо отделение, Ваня Анчева – председател на седмо отделение във ВАС, Районен прокурор, Окръжен прокурор, Директор на ОДМВР – Видин.

Бързина на съдебното производство, качество, срочност и висок процент на дела отчете Административен съд – Видин за дейността си през 2017 г. „С представените резултати още веднъж се показа, че административното правораздаване заема заслужено водеща позиция в рамките на Европейския съюз по бързина, качество и срочност“ – обобщи Георги Чолаков – Председател на ВАС.

Качеството на работа на всеки съдия в Административен съд Видин остава високо и това се доказва с данните в Отчетния доклад, представен от Антония Генадиева – Председател на Административен съд – Видин.

Статистиката показва, че се наблюдава леко увеличение /с 12 %/ в броя на делата в сравнение с 2016 г. За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. в съда са постъпили и са образувани 656 дела. Най-голям е броя на делата, образувани по жалби срещу подзаконови нормативни актове, Кодекс за социално осигуряване и Закон за социално подпомагане, дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ и Частни административни дела.

Средната натовареност при свършилите дела на един съдия за месец  и действителната натовареност на база отработено време показва, че съдиите са работили при добра интензивност и бързина, като цяло.

От общо свършените дела, 95 % от тях са свършени в срок до 3 месеца, а това е показателен факт за бързината в администрирането и правораздаването в Административен съд – Видин.

Както през отминалите години, така и през 2017 г. в АС – Видин няма дела за бавност.

През 2017 г. няма съдебен акт, изготвен след едномесечния срок, което е още един атестат за прецизността на съдиите при изпълнение на служебните им задължения.

Трябва да се отбележи, че 57 % от съдебните актове по административните първоинстанционни дела, постановени през отчетния период, не са обжалвани. Последното е атестат за удовлетвореността на двете страни от постановения краен съдебен акт, който от своя страна е съобразен с постоянната практика на ВАС по съответния вид дела и не на последно място отговаря на очакванията и на обществото и съответно на разбиранията на страните не само за законност, но и за справедливост.

Отчитайки бързината за разглеждане на делата и качеството на съдебните актове, се налага извода, че правораздавателната дейност в Административен съд Видин е на нужното ниво.

Срещу магистрат от Административен съд-Видин през 2017 г. няма образувани дисциплинарни производства.

Бързината и качеството на правораздаване на съдиите са постигнати вследствие на доброто взаимодействие със съдебните служители. През отминалата година няма постъпили оплаквания от страна на граждани, институции и адвокати.

Положените през изминалите години усилия са предпоставка за бъдещ успех в осъществяване на целите пред съдебната система – отстояване на нейната независимост, качествено правораздаване и постигане на по-висока правна сигурност и доверие.

Повече информация за резултатите от дейността на Административен съд Видин, може да се види в Отчетния доклад, публикуван на интернет страницата на Съда.

0
0
0
libero. libero quis felis nunc sit massa ut efficitur.