Обявление по административно дело №67/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин, приета с Решение № 198 по протокол № 12/29.11.2008 г. на Общински съвет Видин, по което е образувано адм.д. № 67/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 26.06.2018г. от 09.30 ч.

ipsum quis, Donec dictum mattis elit. Aliquam