Дела за седмицата 25 – 29 юни 2018 година

За периода от 25 до 29 юни 2018 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане шест административни дела, с предмет както следва:

Протест от заместник окръжен прокурор в ОП – Видин срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин, приета с Решение № 198 по Протокол № 12 от 29.11.2008 г. на Общински съвет – Видин. Административен съд – Видин, с решения № 137/15.12.2017 г. и № 8/07.02.2018 г., отменя атакувани разпоредби от същата Наредба, които противоречат на нормативни актове с по-висок ранг. В мотивите на съдебните решения са констатирани и съществени нарушения на административно-производствените правила, касаещи приемането на цялата наредба. В тази връзка Прокуратурата предлага отмяна на тази Наредба  /Адм. дело № 67/2018 г./;

Жалба от Община Белоградчик, представлявана от кмета против заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в развитие“ – г-жа Деница Николова, във връзка с Решение за извършване на финансови корекции в размер на 5 % от сумата на разходите по всеки един от сключените договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за енергийна ефективност на държавни и общински сгради на територията на гр. Белоградчик, по ОПРР 2014 – 2020 г.“, с правно основание ЗУСЕСИФ /Адм. дело № 130/2018 г./;

Жалба от Община Белоградчик, представлявана от кмета против изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, във връзка с Решение за извършване на финансови корекции в размер на 5 % от сумата на разходите по сключения договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР за реконструкция и подобряване на съществуващи центрове за културни и социални услуги на територията на община Белоградчик“, финансирани по Договор от 2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“, от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ /Адм. дело № 80/2018 г./;

Жалби от Милена Любенова Миланова срещу Директора на НОИ – гр. Видин, във връзка с решения, с които е спряно изплащането на парични обезщетения на жалбоподателката по представени болнични листове /Адм. дела № 140/2018 г. и 141/2018 г./;

Жалба от „Актив Еко Дивелъпмънт“ ЕООД срещу заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 г. /Адм. дело № 59/2018 г./.

Phasellus ut dictum in Praesent eget