Обявление по административно дело №217/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбата на чл.16, ал.2 от Наредба № 6 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и рекламни дейности на Общински съвет Ново село, приета с решение № 4 от 28.01.2003 г. на Общински съвет Ново село, по което е образувано адм.д. № 217/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.11.2018 г. от 10,00 ч.

ipsum sem, risus tempus elit. efficitur. justo quis,