Дела за седмицата 22 – 26 октомври 2018 година

За периода от 22 до 26 октомври 2018 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане десет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от А. Е. К. срещу Общински съвет Чупрене, във връзка с Решение № 338 по Протокол № 30 от 20.04.2018 г. на Общински съвет Чупрене, с което е направен отказ за възстановяване на земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на И. И. В. – с. Върбово, община Чупрене /Адм. Дело № 214/2018 г./;

Жалба от М. К. А. срещу Директора на ОД на МВР – Видин, срещу Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ на държавен служител, с правно основание ЗМВР /Адм. Дело № 257/2018 г./;

Жалба от Н. В. Н. срещу Решение на главния секретар на МВР, във връзка с възобновяване на производство по издаване на заповед на Директора на ОДМВР – Видин, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебно правоотношение, с правно основание ЗМВР /Адм. Дело № 192/2018 г./;

Жалба от ЕТ „ШУМИ – Танголита Василева“ срещу Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, във връзка със Заповед, с която фирмата е заличена от Регистъра на лицата, регистрирани за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи и е обезсилено удостоверението за вписването и в Регистъра на лицата, регистрирани за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, като лице, извършващо монтаж и проверка на аналогови и дигитални тахографи и ремонт на аналогови тахографи /Адм. Дело № 167/2018 г./;

Жалба от Община Червен бряг срещу Ръководителя на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 /ОПРР/, във връзка с Решение за определена финансова корекция в размер на 5 % от верифицираните разходи, заради установено нарушение при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ и сключен договор с изпълнител „Мега Хидрострой“  ЕООД /Адм. Дело № 253/2018 г./;

Жалба от Община Монтана срещу Ръководителя на УО на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014 – 2020, във връзка с Решение за определяне на финансова корекция по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ поради наличие на нарушения на документацията за обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелените пространства и улици“ по ОПРР“ /Адм. Дело № 196/2018 г./;

Жалба от община Белоградчик срещу Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с Решение за налагане на финансова корекция по сключен договор за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. /ПРСР 2007-2013 г./, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, по който е изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 224 343, 60 лв. /Адм. Дело № 170/2018 г./;

Жалба от Н. К. срещу Началника на ОО „АА“ в ГД „АИ“ гр. Видин, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка „сваляне на предна табела на МПС, изземване на документа за регистрация и документите, свързани с извършения превоз до заплащане на наложена глоба в размер на 500 лв. /Адм. Дело № 233/2018 г./;

Жалба от М. Б. М. срещу Директора на фонд „Гаранционни вземания на работниците и служителите“, във връзка с направен отказ за изплащане на вземания за трудово възнаграждение от бившия работодател „Санатит“ ЕООД /Адм. Дела № 264/2018 г./;

Жалба от Н. С. Д. срещу Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Видин, във връзка със Заповед за направен отказ за финансиране на заявление за подпомагане по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Адм. Дело № 185/2018 г./.

risus. porta. odio felis venenatis id, eleifend massa neque. elementum velit, felis