Обявление по административно дело №279/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбата на чл.14, т.6 и чл.26 от Наредба за изискванията и реда за отглеждане на селскостопански и домашни животни на територията на община Кула, приета с решение № 223 от 18.12.2009 г. на Общински съвет Кула, по което е образувано адм.д. № 279/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 18.12.2018 г. от 10.00 ч.

porta. ipsum pulvinar suscipit massa ante. efficitur.