Дела за седмицата 29 октомври – 02 ноември 2018 година

За периода от 29 октомври до 01 ноември 2018 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане дванадесет административни дела, с предмет както следва:

Пет жалби против заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с уведомителни писма за направен отказ за оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 /Адм. Дела № 102, 136, 137, 145  и 150/2018 г./;

Жалба от М. Л. М. против Ръководителя на ТП на НОИ – Видин, във връзка с Решение, с което е отказано плащането на обезщетение и помощи по представен болничен лист /Адм. Дело № 241/2018 г./;

Жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София против кмета на община Видин, във връзка със Заповед, с която е направен отказ за изменение на действащия кадастрален план на гр. Дунавци, общ. Видин, одобрен със Заповед от 1995 г. и изменен със Заповед от 1994 г., за отстраняване на непълноти и грешки при нанасяне на трасето на път І-1/Е-79/ Видин – София в участъка на кв. 44, гр. Дунавци, община Видин, като поземлен имот с пореден пл. № 1592 /Адм. Дело № 171/2018 г./;

Жалба от Р. Г. К. срещу Секретаря на Община Видин, във връзка с писмо, с което е направен отказ за издаване на удостоверение за наследници /Адм. дело № 197/2018 г./;

Жалба от К. И. К. срещу Ръководителя на ТП на НОИ – Видин, във връзка с Решение, с което е разпоредено възстановяването на получено парично обезщетение за безработица за периода от 29.06.2017 г. до 28.03.2018 г. в размер на 10 420 лв. и лихва в размер на 646 лв. /Адм. Дело № 231/2018 г./;

Жалба от „Глобус“ ЕООД срещу Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Видин, във връзка с мълчалив отказ за регистрация на промяна на собственост на пътно превозно средство /Адм. Дело № 267/2018 г./;

Жалба от П. И. П. срещу Директора на фонд „Гаранционни вземания на работниците и служителите“, във връзка с направен отказ за изплащане на вземания за трудово възнаграждение от бившия работодател „Санатит“ ЕООД /Адм. Дела № 263/2018 г./;

Жалба от М. П. О. срещу Началник отдел „МДТ“ при община Видин, във връзка с Решение, с което частично е отменен Акт за установяване на задължения /Данък върху недвижими имоти, Такса битови отпадъци и Данък превозно средство/ и лихвите за просрочие върху тях, за периода от 2009 г. до 2012 г. включително /Адм. Дело № 240/2018 г./.

lectus elit. vel, nunc felis eget mattis ut sit tristique luctus