Дела за седмицата 12 – 16 ноември 2018 година

За периода от 12 до 16 ноември 2018 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане осем административни дела, с предмет както следва:

Жалба от М. Й. П. против Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площи за кампания 2015 г. /Адм. Дело № 135/2018 г./;

Жалба против Директора на ОДМВР – Видин, във връзка със Заповед за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител в ОДМВР – Видин – писмено предупреждение за срок от 3 месеца, с правно основание Закон за МВР /ЗМВР/ /Адм. Дело № 190/2018 г./;

Жалба от Община Никопол срещу заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР, във връзка с Решение за определяне на финансова корекция в размер на 33 882 лв., представляваща безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Санкцията се налага след установено нарушение при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на Общинска администрация Никопол“ за реализация на проектно предложение „Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол“ /Адм. Дело № 289/2018 г./;

Жалба от К.И.К. срещу Ръководителя на ТП на НОИ – Видин, във връзка с отменено Разпореждане за отпускане на парично обезщетение за безработица /Адм. Дело № 229/2018 г./;

Жалба от К.К.В. срещу Комисия за защита от дискриминация, във връзка с Решение, с което е установено, че срещу жалбоподателя няма осъществена дискриминация по признак „лично положение“ и „обществено положение“ от прекия работодател /Адм. Дело № 249/2018 г./;

Жалба от заместник кмета на Община Враца срещу заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР, във връзка с предвидена финансова корекция след установено нарушение по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг /проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор/, във връзка с реализацията на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2010 г. по две обособени позиции“ при изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийна ефективност в многопрофилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 1“, с бенефициент община Враца /Адм. Дело № 282/2018 г./;

Жалба от И.Й.И. срещу Началник група към ОДМВР – Видин, сектор Пътна полиция, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ „прекратяване на регистрация на ППС за срок от 6 месеца“ /Адм. Дело № 266/2018 г./;

Жалба от И.Л.К. срещу Началника на ОО „АА“ – Видин, във връзка със Заповед на налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител „порицание“ /Адм. Дело № 288/2018 г./.

ut felis fringilla ut adipiscing Lorem