Дела за седмицата 19 – 23 ноември 2018 година

За периода от 19 до 23 ноември 2018 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане единадесет административни дела, с предмет както следва:

Три жалби против заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с уведомителни писма за направен отказ за оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 /Адм. Дела № 102, 150 и 216/2018 г./;

Жалба от В. И. С. срещу заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с Акт за установяване на публично държавно вземане, което представлява 100% от общата изплатена сума по мярка 212, за кампания 2012 г. /Адм. Дело № 228/2018 г./;

Жалба от Р. Б. К. срещу Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Велико Търново при Централно управление на НАП, във връзка с Ревизионен акт, в който са установени допълнителни задължения за внасяне на данък от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г., 2012 г. и 2014 г.и вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице за същия период, ведно със законните лихви върху тези задължения /Адм. Дело № 269/2018 г./;

Жалба от С. Ц. Д. срещу заместник – кмета на Община Видин, във връзка с отказ да бъде учредено право на преминаване през поземлен имот по кадастрална карта на Видин, до собствен имот-гараж № 7 по архитектурен проект, находящ се в приземния гаражен /нулев/ етаж на четириетажна жилищна сграда в посочения поземлен имот /Адм. Дело № 270/2018 г./;

Съдебен иск от С. В. срещу кмета на Община Димово, във връзка с мълчалив отказ за издаване на Заповед за изземване на имот с площ 32,277 дка от ползвателя Димитър Зоров и да се предостави на законния собственик, а именно жалбоподателя /Адм. Дело № 272/2018 г./;

Жалба от Ц. Н. Ц. срещу Директора на ОД на МВР – Видин, във връзка със Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 месеца на държавен служител /Адм. Дело № 301/2018 г./;

Жалба от „Иренор пропъртис“ ЕАД срещу Кмета на Община Видин, във връзка със Заповед, с която е определен за спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, с площ 5054 кв. м. с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, дружеството Бултранс ЕООД /Адм. Дело № 283/2018 г./;

Жалба от Община Димово срещу Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за налагане на финансова корекция в размер на 10% от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на проекти на Община Димово, одобрени по програма за развитие на селските райони за 2012 г“ в 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР на проект „Подобряване на обществената инфраструктура и уличната мрежа в община Димово“ и избран изпълнител „Реалити терм“ ЕООД по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България“  /Адм. Дело 232/2018 г./;

Жалба от Община Белоградчик срещу Ръководителя на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 /ОПРР/, във връзка с Решение за наложена финансова корекция в размер на 5 % по всеки от сключените договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за енергийна ефективност на държавни и общински сгради на територията на гр. Белоградчик /Адм. Дело № 290/2018 г./.

id tempus fringilla dapibus ut eleifend id mi, venenatis, at libero