Обявление по административно дело №296/2018

Административен съд Видин, на основание чл.189, ал. 1, чл. 191, ал.2 и чл. 188 АПК,  във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Окръжна прокуратура  Видин против Приложение № 4 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОС Кула, приета с решение № 24 от 15.02.2008 г. на Общински съвет Кула,  по което е образувано адм.д. № 296/2018 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 31.01.2018г. от 09.30 ч.

non Aliquam ut elit. leo diam odio adipiscing tristique vel, nec risus.