Дела за седмицата 3 – 7 декември 2018 година

За периода от 03 до 07 декември 2018 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане десет административни дела, с предмет както следва:

Жалба против заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с уведомително писмо за направен отказ за оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 /Адм. дело № 137/2018 г./;

Жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София против кмета на община Видин, във връзка със Заповед, с която е направен отказ за изменение на действащия кадастрален план на гр. Дунавци, общ. Видин, одобрен със Заповед от 1995 г. и изменен със Заповед от 1994 г., за отстраняване на непълноти и грешки при нанасяне на трасето на път І-1/Е-79/ Видин – София в участъка на кв. 44, гр. Дунавци, община Видин, като поземлен имот с пореден пл. № 1592 /Адм. дело № 171/2018 г./;

Жалба от Т. С. И. срещу Директора на ОД МВР – Видин, във връзка със Заповед за наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 месеца на държавен служител /Адм. дело № 318/2018 г./;

Две жали от А. И. И. срещу Директора на ДСП – Димово, във връзка със Заповеди, с които е отказана помощ за отопление /Адм. дела 242, 271/2018 г./;

Жалба от Л. Т. М. срещу Директора на фонд „Гарантирани вземания на работници и служители“, НОИ, във връзка с Разпореждане, с което е направен отказ за изплащане на вземания за трудово възнаграждение от бившия работодател „Понсстройинженеринг“  АД /Адм. дело № 262/2018 г./;

Жалба от З. Т. срещу Началник Областен отдел на „Автомобилна администрация“ гр. Видин, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка: сваляне на предна регистрационна табела и отнемането и заедно с документа, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, както и отнемането на документите, свързани с извършвания превоз /Адм. дело № 303/2018 г./;

Жалба от М. П. Г. срещу Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ по програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. за кампания 2017 г. /Адм. дело 286/2018 г./;

Жалби от С. В. С. и Е. А. Б. срещу Началник РУ – Видин, във връзка със Заповеди, с които са направени откази за издаване на разрешения за дейност с огнестрелно оръжие /Адм. дела 313 и 307/2018 г./.

eget accumsan nunc dapibus Donec ultricies dictum