Обявление по административно дело №335/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на  разпоредбата на чл.21, ал.3, в частта относно думата „български“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на жилища-общинска собственост, приета с решение № 78, взето с протокол № 7/30.06.2010 г. на Общински съвет Видин, както и алтернативно против цялата цитирана наредба, по което е образувано  адм.д.№335/2018г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 19.02.2019 г. от 10.00 ч.

diam ut sit dictum felis mi, efficitur. velit, odio amet,