Дела за седмицата 7 – 11 януари 2019 година

За периода от 7 до 11 януари 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане шест административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Н. С. Д. срещу Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Видин, във връзка със Заповед за направен отказ за финансиране на заявление за подпомагане по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Адм. Дело № 185/2018 г./;

Жалба от кмета на община Белоградчик срещу Общински съвет Белоградчик, във връзка с Решение № 251, взето с Протокол № 42 от 30.07.2018 г., с което е намалена Дейност 2412 „Общинска администрация“, параграф 10.20 „Разходи за външни услуги“ с 150 000 лв. и е завишена Дейност 2412 „Многопрофилни болници за активно лечение“ по параграф „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ с 150 000 лв., с правно основание Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ /Адм. Дело № 238/2018 г./;

Жалба от М. В. Т. срещу Началник група при ОДМВР – Видин, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по Закона за движение по пътищата – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца /Адм. Дело № 310/2018 г./.

Жалба от „Иренор пропъртис“ ЕАД срещу Кмета на Община Видин, във връзка със Заповед, с която е определен за спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, с площ 5054 кв. м. с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, дружеството Бултранс ЕООД /Адм. Дело № 283/2018 г./;

Жалба от И. В. М. срещу Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, във връзка със Заповед, с която жалбоподателят е отписан от публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика и е обявено за невалидно издаденото му удостоверение /Адм. Дело № 323/2018 г./;

Жалба от Кмета на Община Враца срещу Заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., във връзка с Решение за налагане на 10% финансова корекция от стойността на допустимите разходи по Договор с изпълнител „Хидростроителство Благоевград“ ООД с предмет:  „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции, във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по шест обособени позиции“, за изпълнена обособена позиция № 2 – „Ремонт и обновяване на ДГ „Зора“, ж.к. Дъбника, гр. Враца“ и налагане на 5% финансова корекция от стойността на допустимите разходи по Договор с изпълнител ЕТ „Маргарита-П.Иван Костадинов“ за изпълнени по обособена позиция № 3 – „Ремонт и обновяване на ДГ „Дъга“, град Враца“ /Адм. Дело № 310/2018 г./.

suscipit mattis mi, consectetur commodo consequat. leo