Дела за седмицата 14 – 18 януари 2019 година

За периода от 14 до 18 януари 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане седемнадесет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Р. Б. К. срещу Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Велико Търново при Централно управление на НАП, във връзка с Ревизионен акт, в който са установени допълнителни задължения за внасяне на данък от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г., 2012 г. и 2014 г.и вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице за същия период, ведно със законните лихви върху тези задължения /Адм. Дело № 269/2018 г./;

Жалба от И. П. К. срещу Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико Търново при Централно управление на НАП, във връзка с Ревизионен акт, с който за ревизираните периоди от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. са определени задължения за данък върху годишна данъчна основа от Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в размер на 33871, 80 лв., ведно със законните лихви и вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице /Адм. Дело № 274/2018 г./;

Жалба от С. Ц. Д. срещу заместник – кмета на Община Видин, във връзка с отказ да бъде учредено право на преминаване през поземлен имот по кадастрална карта на Видин, до собствен имот-гараж № 7 по архитектурен проект, находящ се в приземния гаражен /нулев/ етаж на четириетажна жилищна сграда в посочения поземлен имот /Адм. Дело № 270/2018 г./;

Жалби от С. В. С. и Е. А. Б. срещу Началник РУ – Видин, във връзка със Заповеди, с които са направени откази за издаване на разрешения за дейност с огнестрелно оръжие /Адм. дела 313, 307 и 308/2018 г./;

Жалба от „Норт уест агро“ ООД срещу Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с направен отказ за финансиране на инвестиция „Изграждане и оборудване на цех за преработка на захарна царевица и силозно складово стопанство“ за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г. /Адм. Дело № 298/2018 г./;

Жалба от И. С. И. срещу Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Видин, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на МПС /Адм. Дело № 333/2018 г./;

Жалба от М. М. И. против Директора на ТП на НОИ, във връзка с Решение, с което е установено, че след извършено проучване не е налице трудова злополука с брат на жалбоподателя /Адм. дело № 336/2018 г./;

Жалба от А. Н. срещу Началник на ОО „АА“ гр. Видин, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за движение по пътищата – сваляне на предна табела с регистрационен номер, отнемането на документ, удостоверяващ регистрацията на превозното средство и документите, свързани с извършения превоз до заплащане на наложена глоба в размер на 2000 лв. /Адм. Дело № 339/2018 г./;

Жалба от Ц. Н. Ц. срещу Заместник главен секретар на МВР, във връзка със Заповед за наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител за срок от 3 месеца, с правно основание ЗМВР /Адм. Дело № 316/2018 г./;

Жалба от Кмета на Община Враца срещу Заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. срещу Решение за извършване на финансова корекция, във връзка с констатирани нередности, относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции, във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по шест обособени позиции“, а именно обособена позиция № 1“Ремонт и обновяване на ДГ „Европейчета“, база 1, гр. Враца, обособена позиция № 2 „Изграждане на спортна зала в СУ „Христо Ботев“ гр. Враца“ и обособена позиция № 3 – „Изпълнение на СМР на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца“  /Адм. Дело № 337/2018 г./;

Искова молба от „Иванов и Нешев Комерс“ ООД срещу община Макреш за изплащане на 2 000 лв. имуществени вреди и 3000 лв. неимуществени вреди след отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на община Макреш по проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Макреш“ по Оперативна програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 – 2020 г. , процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд 2016 г. за срок до 31.12.2019 г.“ /Адм. Дело № 326/2018 г./;

Жалба от Община Никопол срещу Заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. срещу Решение за извършване на финансова корекция в размер на 5% от допустимите разходи по договор с изпълнител „ВЕЛ-КАМ“ ЕООД, за изпълнение на проектно предложение „Региони в растеж обновяване на общинска администрация Никопол“ /Адм. Дело № 320/2018 г./;

Жалба от С. Д. К. срещу Началник сектор ПП при ОД МВР – Видин, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на МПС за срок от шест месеца“ /Адм. Дело № 155/2018 г./;

Жалба от В. В. К. срещу Началник РУП към ОД МВР – Видин, РУ – Белоградчик, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка на водач на МПС /Адм. дело № 311/2018 г./;

Жалба от „Китекс“ ЕООД срещу Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ гр. В. Търново, при ЦУ на НАП, във връзка с Ревизионен акт, с който са установени задължения в размер на 2 677 122 лв.  главница и лихва за периода 01.10.2015 г.-30.09.2017 г. /Адм. Дело № 328/2018 г./.

porta. amet, facilisis felis elementum felis et,