Обявление по административно дело №5/2019

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по жалба на протест от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, против чл. 15, ал.2 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на община Чупрене, обл. Видин приета с решение № 91, с протокол №14 от 25.03.2005 г. на Общински съвет Чупрене, по което е образувано адм.д.№5/2019г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 02.04.2019 г. от 09.30 ч.

tristique justo eleifend ipsum mattis leo. mattis accumsan