Дела за седмицата 11 – 15 февруари 2019 година

За периода от 11 до 15 февруари 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане четири административни дела, с предмет както следва:

Искова молба от Г. М. Г. против Директора на ОД МВР – Видин, във връзка с причинени имуществени вреди, съставляващи разноски за гориво, в размер на 400 лв. /Адм. Дело № 12/2019 г./;

Жалба от С. Ц. Д. срещу заместник – кмета на Община Видин, във връзка с отказ да бъде учредено право на преминаване през поземлен имот по кадастрална карта на Видин, до собствен имот-гараж № 7 по архитектурен проект, находящ се в приземния гаражен /нулев/ етаж на четириетажна жилищна сграда в посочения поземлен имот /Адм. Дело № 270/2018 г./;

Жалба от С. В. С. срещу Началник РУ – Видин, във връзка със Заповед, с която е направен отказ за издаване на разрешение за дейност с огнестрелно оръжие /Адм. дела 313/2018 г./;

Искова молба от „Иванов и Нешев Комерс“ ООД срещу община Макреш за изплащане на 2 000 лв. имуществени вреди и 3000 лв. неимуществени вреди след отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на община Макреш по проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Макреш“ по Оперативна програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 – 2020 г. , процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд 2016 г. за срок до 31.12.2019 г.“ /Адм. Дело № 326/2018 г./.

Donec porta. vel, in et, ut mattis commodo