Обявление по административно дело №62/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура на разпоредбата на чл.17, ал.1 в частта относно „…заемат до 2% от имотите с площ до 30000 кв.м. и 1% от имотите с площ над 30000 кв.м.“; чл.19, ал.1; чл.51, ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице“; чл.52, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене, приета с решение № 48, т.2, взето с протокол № 7/31.03.2008 г. на Общински съвет Чупрене, както и алтернативно против цялата цитирана наредба, по което е образувано адм.д.№62/2019г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 14.05.2019 г. от 10.00 ч.

ut Sed ipsum mi, eget non libero.