Увеличение броя на делата отчита Административен съд – Видин през 2018 г.

Увеличен брой дела отчита Административен съд – Видин за дейността си през 2018 г. Това стана ясно от проведеното на 13 март 2019 г. Общо събрание на магистрати и съдебни служители на Административен съд – Видин. Гости на мероприятието бяха съдия Милка Панчева –  Заместник-председател на Върховен административен съд, съдия Емилия Миткова – председател на Първо отделение във ВАС, Районният прокурор, Окръжният прокурор, Директорът на ОДМВР – Видин и други.

Съдия Антония Генадиева – председател на Административен съд – Видин представи Отчетен доклад за дейността на съда през 2018 г., като посочи, че качеството на работа на всеки съдия в Административен съд Видин остава високо, въпреки увеличения брой дела.

Основните цели на съдиите и съдебните служители през отчетния период са били съкращаване на сроковете по движението, разглеждането и решаването на постъпилите дела, както и подобряване на качеството на съдебния процес.

През 2018 година общият брой на  делата за разглеждане в съда е бил 849, като 766 от тях са новопостъпили, а 83 са останали висящи от предходните години. За сравнение с предходни години това е със 110 дела или 22% повече от 2017 година  и със 179  броя, т. е. 25 % повече в сравнение с 2016 година. От новообразуваните дела през 2018 г. 352 бр. са първоинстанционни административни и 414 бр. са касационни дела.

Данните от Доклада сочат, че най-голям е броят на делата от тези в статистическата група „Други административни дела“, към която група са дела с предмет Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за автомобилните превози. Голям брой са делата по Кодекс за социално осигуряване /КСО/ и Закон за социално подпомагане /ЗСП/.

И през отчетния период се наблюдава бързина и качество на съдебното производство. В подкрепа на това са броя на делата разгледани в срок до 1 месец – 47 % от свършените първоинстанционни дела и на тези, разгледани до 3 месеца –42 %. Резултатите показват, че бързината на съдебното производство в Административен съд Видин е с постоянен характер и увеличаването на натовареността на съдиите не оказва особено голямо влияние върху бързината и качеството на производството.

През 2018 г. няма дела за бавност, както и съдебен акт, изготвен извън едномесечния срок, което е още един атестат за прецизността на съдиите при изпълнение на служебните им задължения.

През 2018 г. от общо 849 разгледани дела, свършени  са 775 бр., а  останалите 74 са висящи в края на периода. Със съдебен акт по същество са приключили 653 бр., а прекратените производства са 122 бр.

70 % от постановените съдебни актове по административните първоинстанционни дела не са обжалвани пред Върховен административен съд, което е показател за добрата работа на магистратите.

Последното е атестат за удовлетвореността и на двете страни от постановения краен съдебен акт, който от своя страна е съобразен с постоянната практика на ВАС по съответния вид дела и не на последно място отговаря на очакванията и на обществото и съответно на разбиранията на страните не само за законност, но и за справедливост.

Срещу магистрати и съдебни служители от Административен съд-Видин през 2018 г. няма образувани дисциплинарни производства, както и постъпили оплаквания от страна на граждани, институции и адвокати.

Предпоставка за добрата работа на магистрати и съдебни служители е преместването в новата сграда, която бе ремонтирана и обзаведена.

На 11 май 2018 година с тържествен водосвет и в присъствието на официални гости Административен съд Видин официално откри новата си сграда на ул. „Цар Симеон Велики“ № 3.

Стремежът на ръководството на Съда към достигане на европейските стандарти в административното правораздаване е виден от усилията, насочени към засилване на прозрачността и отчетността в работата на Административен съд Видин.

През учебната 2017/2018 учебна година Административен съд – Видин се включи в реализирането на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

В инициативата бяха включени учениците от 11а  клас от СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин, а лекции изнесоха съдия Нели Дончева, Николай Витков и Биляна Панталеева.

В Деня на българската конституция и професионален празник на юриста – 16 април Административен съд – Видин се проведе инициативата „Ден на отворените врати“.

Съдът се включи и в инициативата „Мениджър за един ден“.  Участие взеха единадесетокласнички от ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин и от СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени.

За поредна година Административен съд – Видин постигна изключително добри резултати – реализирани благодарение на потенциала, желанието и отговорността, с които съдиите и съдебните служители изпълняваха служебните си задължения.

Повече информация за резултатите от дейността на Административен съд Видин, може да се види в Отчетния доклад, публикуван на интернет страницата на Съда.

0
0
consectetur porta. risus ut leo. id elit. non accumsan