Дела за седмицата 8 – 12 април 2019 година

За периода от 08 до 12 април 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане десет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Р. Б. К. срещу Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Велико Търново при Централно управление на НАП, във връзка с Ревизионен акт, в който са установени допълнителни задължения за внасяне на данък от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г., 2012 г. и 2014 г.и вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице за същия период, ведно със законните лихви върху тези задължения /Адм. Дело № 269/2018 г./;

Жалба от И. П. К. срещу Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико Търново при Централно управление на НАП, във връзка с Ревизионен акт, с който за ревизираните периоди от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. са определени задължения за данък върху годишна данъчна основа от Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в размер на 33871, 80 лв., ведно със законните лихви и вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице /Адм. Дело № 274/2018 г./;

Жалба от „Китекс“ ЕООД срещу Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ гр. В. Търново, при ЦУ на НАП, във връзка с Ревизионен акт, с който са установени задължения в размер на 2 677 122 лв.  главница и лихва за периода 01.10.2015 г.-30.09.2017 г. /Адм. Дело № 328/2018 г./;

Жалба от Ц. П. Х. против кмета на Община Видин, във връзка с искане за спиране на предварително изпълнение на обжалван административен акт – Заповед за прекратяване на наемно правоотношение за жилище – частна общинска собственост в гр. Видин /Адм. Дело № 16/2019 г./;

Жалба от М. П. О. против Община Видин, във връзка с Решение по жалба срещу Акт на установяване на задължение за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и такса за битови отпадъци (ТБО) за сграда в южна промишлена зона и жилище на ул. „Баба Вида“, гр. Видин, за периода 2013 – 2017 г. /Адм. Дело № 74/2019 г./;

Жалба от „Диализен център Омега“ ООД срещу Директора на РЗОК – Видин, във връзка със Заповед, с която е отказано сключването на договор по чл. 20, ал. 1 от Закона здравното осигуряване /ЗЗО/ – изпълнение на „Хрониохемодиализа“ /Адм. Дело № 92/2019 г./;

Жалба от „Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин“ срещу Началник група към ОД МВР – Видин, сектор „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка „спиране от движение и прекратяване регистрацията на МПС“ /Адм. Дело № 32/2019 г./;

Жалба от „ГЕЙВ“ ООД срещу Национална агенция за приходите, Териториално дирекция Централно управление на НАП, във връзка със Заповед, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на обект, находящ се в с. Антимово, общ. Видин и забрана за достъп до него за срок от 14 дни /Адм. Дело № 86/2019 г./;

Жалба от П. И. Т. срещу Община Видин, във връзка с издаден Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, а именно задължения за Данък върху недвижими имоти и Такси за битови отпадъци към 31 май 2016 г. /Адм. Дело 275/2018 г./;

Жалба от Т. М. П. срещу Решение на Районен съд – Кула, с което е отхвърлена Жалбата против Решения на Общинска служба „Земеделие“ гр. Кула за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Старопатица, община Кула /Адм. Дело № 77/2019 г./.

dolor dolor. id massa felis in Aenean neque. suscipit Nullam ut