Обявление по административно дело №110/2019

Административен съд Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Кремиковци“ на разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Брегово в частта на въведеното изискване за притежаване на „съответно разрешение“ по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по „събиране“ на ИУМПС, по което е образувано адм.д.№ 110/2019 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 03.06.2019 г. от 10.00 ч.

quis ut libero id mattis dolor dolor. ut