Дела за седмицата 20 – 23 май 2019 година

За периода от 20 до 23 май  2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане шест административни дела, с предмет както следва:

Жалба от К. М. С. срещу Началник група към ОДМВР – Видин, сектор „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца“ /Адм. дело № 88/2019 г./;

Жалба от А. Е. А. против ТД на НАП – В. Търново, във връзка с Решение, с което се оставя без уважение молбата на жалбоподателя за погасяване на задължения в размер на 63 830 лв. поради изтекла погасителна давност по изпълнително дело от 2011 г. по описа на офис – Видин, образувано на база Акт за установяване на публично вземане на Р. Германия – Митническа администрация /Адм. Дело № 13/2019 г./;

Жалба от Р. Б. К. срещу Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Велико Търново при Централно управление на НАП, във връзка с Ревизионен акт, в който са установени допълнителни задължения за внасяне на данък от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г., 2012 г. и 2014 г.и вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице за същия период, ведно със законните лихви върху тези задължения /Адм. Дело № 269/2018 г./;

Жалба от Б. М. А. срещу Началник група към ОД МВР – Видин, с-р „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка „прекратяване регистрацията на пътно превозно средство за срок от 6 месеца и отнемане на свидетелство за регистрация на превозното средство и регистрационни табели“ /Адм. дело № 128/2019 г./;

Жалба от В. А. К. срещу кмета на Община Видин, във връзка със Заповед, с която е наредено в 30 дневен срок премахването на строеж „Павилион склад“, долепен до „Павилион“, представляващ сграда по кадастралната карта на гр. Видин, находящ се в кв. Калето, ул. „Княз Борис І“, с правно основание Закон за устройство на територията /ЗУТ/ /Адм. дело № 118/2019 г./;

Искова молба от Д. Б. Ф. срещу Община Белоградчик за изплащане на обезщетение в размер на 11 211 лв., представляващо забава при изплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен акт – обявено за нищожно разрешение за строеж № 15 от 30.07.2010 г. на главния архитект на Община Белоградчик /Адм. дело № 105/2019 г./.

id mi, risus vulputate, facilisis luctus sed pulvinar