Дела за седмицата 3 – 7 юни 2019 година

За периода от 3 до 7 юни 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане пет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от „Евроконтакт строй“ ЕООД срещу Директора на Областна дирекция „Земеделие“, във връзка с направен отказ за съставяне на констативен протокол за нанесени щети по земеделски култури през 2017 г., по силата на който да се изплати субсидия, поради настъпили неблагоприятни климатични условия /Адм. Дело № 40/2019 г./;

Жалба от „Рейсър Ауто“ ЕООД срещу Общински съвет – Брегово, с която се оспорва Разпоредбата на чл. 30 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Брегово, приета от Общински съвет – Брегово, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за извършване на дейности по „събиране“ на излезли от употреба на моторни превозни средства на територията на цялата страна /Адм. дело № 110/2019 г./;

Жалба срещу Директора на ОДМВР – Видин за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца на държавен служител в ОДМВР – Видин /Адм. дело № 104/2019 г./;

Жалба от Община Видин срещу Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, във връзка със Заповед, с която се одобрява изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин и се променя площта на ул. „Екзарх Антим І“ в централната градска част /Адм. дело № 135/2019 г./;

Жалба от „Лидер – 99-Велков и Сие“ СД срещу Директора на Дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП – София, във връзка с Решение, с което е отхвърлена жалба срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка –„запечатване на обект“ – търговски обект – бензиностанция и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание Закон да ДДС /ЗДДС/ /Адм. дело № 144/2019 г./.

Lorem eget sem, venenatis leo. felis