Обявление по административно дело №149/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбата на чл. 8, чл.140 ал.1,чл. 39, ал.1, т.3 и  чл.41 от  Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Ново село, обл. Видин, приета с решение № 4, протокол № 8/18.04.2008 г. на Общински съвет Ново село, по което е образувано адм.д. № 149/2019г. по описа на Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.07.2019 г. от 09.30 ч.

in adipiscing ante. mattis ut facilisis ut diam risus accumsan