Обявление по административно дело №110/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. “Кремиковци“, на разпоредбата на чл.30 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Брегово в частта на въведеното изискване за притежаване на „съответно разрешение“ по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по „събиране“ на ИУМПС., по което оспорване е образувано адм.д. №110/2019 г. по описа на  Административен съд Видин, насрочено за разглеждане на 30.09.2019 г. от 10,00 ч.

libero eget massa ut risus. accumsan quis