Дела за седмицата 9 – 13 септември 2019 година

За периода от 09 до 13 септември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане тринадесет административни дела, с предмет както следва:

Протест от Заместник окръжен прокурор към Окръжна прокуратура – Видин срещу разпоредбите на чл. 22 ал.1, чл. 31 ал. 1, чл. 37 ал.1, чл. 43 ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 44 ал. 5 и ал. 6, чл. 66 и чл. 67   от  Наредбата за управление на отпадъците на  община Чупрене, обл. Видин, както и срещу цялата Наредба  приета с решение № 365 на Общински съвет Чупрене, с изложени съображения за наличие на противоречие със Закона за управление на отпадъците и Закон за нормативните актове. /Адм. Дело № 172/2019 г./.

Протест от Заместник окръжен прокурор към Окръжна прокуратура – Видин срещу разпоредбите на чл.11, т.25, в частта относно „…събиране, транспортиране….“, чл.19, ал.2, чл.19, ал.3 и ал.4, чл.19, ал.5 и ал.6, чл.23 в частта относно „…събиране…“, чл.50  и чл.51 от  Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Грамада, приета с Решение № 284, взето с протокол № 44 от 27.11.2014г.  на Общински съвет Грамада. В протеста се излагат съображения за наличие на противоречие със Закона за управление на отпадъците.  /Адм. Дело № 176/2019 г./.

Жалба от И. Е. Р. срещу Началник сектор към ОДМВР – Видин, сектор „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрация на ППС за срок от 6 месеца и отнемане на документи и регистрационни табели /Адм. Дело № 190/2019 г./.

Жалба от Л. И. Г. срещу отказ от кмета на Община Видин, във връзка с искане за изграждане на път за достъп до имот до неговото изграждане. /Адм. Дело № 173/2019 г./;

Жалба от Е. Ц. Г., директор на ДДЛРГ „Надежда“ гр. Белоградчик, обл. Видин срещу Изпълнителен директор на АСП към МТСП, във връзка със заповед № РД-01-0176/28.01.2019 г. за промяна на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Надежда“ гр. Белоградчик. /Адм. дело №83/2019 г./;

Жалба от В. И. В.  срещу Директора на ТП на НОИ, във връзка с Решение, с което е потвърдено разпореждане за отпускане/изменение на пенсия. /Адм. дело № 196/2019 г./;

Жалба от „Мек Балкан“ ЕООД гр.Перник, представлявано от управителя К. М. Х. срещу Кмета на Община Грамада, във връзка със Решение от 14.03.2019г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 23 от 19.02.2019г. на Кмета на Община Грамада за определяне на обезщетение за право на преминаване за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД /Адм. Дело № 156/2019 г./;

Жалба от Община Видин срещу Директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ и Ръководител на УО на програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС  България-Сърбия 2014-2020 по проект № СВ007.1.31.304,  във връзка с Решение, с което е  наложена финансова корекция в размер на 24 880,34 евро с ДДС, представляваща 10% от засегнатите допустими разходи по проекта или 248 803,42 евро, финансирани със средствата от ЕСИФ по Договор № АО-02-15-269 от 14.12.2017г. с предмет: „Доставка на оборудване за транспортиране на отпадъци от незаконни сметища до депа за отпадъци“, сключен с „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ООД. /Адм. Дело № 127/2019 г./;

Жалба от мл.инспектор В. В. М. срещу Директор на ОДМВР-Видин, във връзка със Заповед рег.№ 368з-1016 от 19.06.2019г., с която е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец. /Адм. Дело № 210/2019 г./;

Жалба от Д. В. И. срещу Началник група ПП към ОДМВР – Видин, сектор ПП, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС /Адм. Дело № 192/2019 г./.

Жалба от Д. В. И. срещу Началник група ПП към ОДМВР – Видин, сектор ПП, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – временно отнемане регистрационни табели на МПС /Адм. Дело № 191/2019 г./.

Искова молба на „Търговска и Технологична Компания“ АД, гр. София представлявана от изп.директор Т. К. Н. срещу Агенция „Митници“ София, с правно основание чл.1,ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203, ал.1 от АПК. /Адм. Дело № 207/2019 г./;

Жалба от П. И. Т. срещу Община Видин, във връзка с издаден Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, а именно задължения за Данък върху недвижими имоти и Такси за битови отпадъци към 31 май 2016 г. /Адм. Дело 275/2018 г./;

risus Aliquam neque. libero sit elit. id Nullam Sed mattis non Donec