Дела за седмицата 24 – 27 септември 2019 година

За периода от 24 до 27 септември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане пет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от В. А. К. срещу Заместник кмет „УТРИ“ в Община Видин, във връзка със Заповед, с която е наредено в 30 дневен срок премахването на незаконен строеж „Павилион склад“, намиращ се в кв. Калето, ул. „Княз Борис І“, с правно основание Закон за устройство на територията /ЗУТ/ /Адм. дело № 118/2019 г./;

Жалба от А. Г. А. срещу Национална експертна лекарска комисия – Министерство на здравеопазването, във връзка с Експертно решение на ТЕЛК – Видин, с което е определена работоспособност от 41% на А. Г. А /Адм. Дело № 30/2019 г./;

Жалба от Сдружение „Футболен клуб Дуло“ гр.Видин, представлявано от В. П. Д. против Заповед № РД-09-379 от 14.06.2019 г. на Министъра на младежта и спорта, с която проект на жалбоподателя е класиран на 73-то място и не е определено финансово подпомагане за същия.  /Адм. дело № 212/2019 г./;

Искова молба от В. Ц. П., срещу ОДМВР – Видин, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл.203, ал.1 от АПК, относно направени разноски  по административно наказателно дело. /Адм. Дело № 222/2019 г./;

Жалба от П. М. М. срещу на Директора на ГД „НБЗН“., във връзка със Заповед от 04.07.2019 год., с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение на държавен служител. /Адм. Дело № 220/2019 г./

id quis, felis libero efficitur. Aliquam sit risus