Дела за седмицата 30 септември – 4 октомври 2019 година

За периода от 30 септември  до 04 октомври 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане седемнадесет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от „Рейсър Ауто“ ЕООД срещу Общински съвет – Брегово, с която се оспорва разпоредбата на чл. 30 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Брегово, приета от Общински съвет – Брегово, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за извършване на дейности по „събиране“ на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на цялата страна /Адм. дело № 110/2019 г./;

Протест от Заместник окръжен прокурор към Окръжна прокуратура – Видин срещу разпоредбите на чл.27,ал.2,ал.3 и ал.4; чл.27,ал.5 и ал.6; чл.40,ал.1, в частта относно „… събиране…“ ; чл.76,ал.20 и ал.21; чл.76,ал.23 и ал.24; чл.77; чл.80; чл.84; чл.86,ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бойница, както и срещу цялата наредба. В протеста се излагат съображения за наличие на противоречие със Закон за нормативните актове. /Адм. дело № 177/2019 г./.

Жалба на Й. И. Л.  срещу ректора на Медицински университет – гр.София, във връзка с отказа му за намаляване на такса на студент „с двойно гражданство, едно от които българско“.  /Адм. дело № 146/2019 г./;

Жалба на Г. Б. Г. от Видин срещу директора на ТП на НОИ Видин, във връзка с Решение №2153-05-11/06.06.2019г., с което е потвърдено разпореждане № 5410201705/21.03.2019г. на началник отдел „Пенсии“  при ТП на НОИ за неправилно определен ,според жалбоподателя, размер на пенсия. /Адм. дело № 193/2019 г./;

Жалба от П. К. Ф. от с. Градец, обл. Видин срещу  заповед № 19 – 0953 – 000305/01.07.2019г. на Началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Видин, с която е наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. /Адм. дело № 211/2019 г./;

Жалба от Т. Г. И. от гр.Видин срещу Кмета на община Видин, във връзка със заповед № РД – 02 – 11 – 668/ 27.06.2019г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект.  /Адм. дело № 228/2019 г./;

Жалба от „Био Ангус Груп“ ООД, общ. Белоградчик срещу мълчалив отказ на Кмета на община Белоградчик, по заявление вх. № 1163/ 08.03.2019г., с което е поискано участие в разпределението на общински пасища, мери и ливади. /Адм. дело №197/2019 г./;

Жалба от П. И. Т. срещу Община Видин, във връзка с издаден Акт за установяване на задължения по декларация по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, а именно задължения за Данък върху недвижими имоти и Такси за битови отпадъци. /Адм. Дело 275/2018 г./;

Жалба от Община Видин срещу Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, във връзка със Заповед, с която се одобрява изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин и се променя площта на ул. „Екзарх Антим І“ в централната градска част.  /Адм. дело № 135/2019 г./;

Жалба на И. К. Д. от гр. Видин против Акт за установяване на задължения по декларация № 0025-1/17.01.2018 г. на гл. специалист „Ревизии“ в отдел „МДТ“ при община Видин, потвърден с решение № РД-02-06-1816(1)/17.07.2019 г. на Началник отдел  „МДТ“ при община Видин, въз основа на който на жалбоподателя са установени задължения за данък на недвижими имоти и такса за битови отпадъци. /Адм. дело № 235/2019 г./;

Жалба от Д. С. П. от с.Новоселци, обл. Видин, с която се обжалва Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0953-000-320 от 10.07.2019 г. на мл. автоконтрольор при Сектор ПП към ОДМВР-Видин, по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрация на МПС за срок от шест месеца.  /Адм. дело 218/2019 г./;

Искова молба от П. П. Х. против МВР София, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.204 ал.1 от АПК. /Адм. дело 248/2019 г./;

Жалба от ЕТ „Мирони – Андриан Ангелов“ гр.Видин, представлявано от А. А. против Решение № 1040-05-22 от 19.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ гр.Видин, с което са потвърдени задължителни предписания  № ЗД-1-05-00576182 от 07.06.2019г. на главен инспектор по осигуряване при ТП на НОИ-Видин. /Адм. дело 238/2019 г./;

Жалба от И. О. Й. от гр.Видин срещу Директора на ОД на МВР-Видин във връзка със Заповед № 368з-1264/30.07.2019г. за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител от ОД МВР – Видин. /Адм. дело № 237/2019 г./;

Жалба на „Тера Агрикола“ ЕООД-гр.Кула срещу Община Кула във връзка с Решение  от 09.04.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, с което е определен размер на обезщетение за учредяване на право на преминаване на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ЕАД за собствените му земеделски земи, които се засягат от трасето. /Адм. дело № 165/2019 г./;

Жалба от Кмета на Община Белоградчик – Б. Н. срещу принудителна административна мярка (ПАМ)№101/09.07.2019г издадена от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерство на културата, с която му е разпоредено да се предприемат действия за съгласуване на възложените от Община Белоградчик строително ремонтни дейности за „Изграждане на улични и градински пейки и художествено осветление на Белоградчишка крепост“, като внесе в Националния институт за опазване на културното наследство изискуемата екзекутивна документация. /Адм. дело № 242/2019 г./;

Жалба от Б. М. И.  против НЕЛК София – специализиран състав по нервни и очни болести, във връзка с Експертно решение на НЕЛК, с което е потвърдено Експертно решение на ТЕЛК при МБАЛ „Св. Петка“ АД – Видин, с което е отменен болничен лист. /Адм. дело № 223/2019 г./

eleifend quis, libero. facilisis libero vulputate,