Дела за седмицата 21 – 25 октомври 2019 година

За периода от 21 до 25 октомври 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане шестнадесет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от П. К. Ф. от с. Градец, обл. Видин срещу  заповед № 19 – 0953 – 000305/01.07.2019г. на Началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Видин, с която е наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. /Адм. дело № 211/2019 г./;

Жалба от А. В. В.  против решение № 156/02.08.2019г. на директора на ТД на НАП В.Търново за „прекратяване на производство поради неотстраняване на неродовностите в жалбата в срок“. /Адм. дело № 246/2019 г./;

Жалба от В. А. Р. против заповед  № РД-02-371/15.08.2019г.на кмета на община Димово, с която е наложена забрана за ползването и достъпа до ползване на строеж „ Двуетажна масивна жилищна сграда“, находяща се в с.Арчар, общ. Димово. /Адм. дело № 267/2019 г./;

Искова молба от П. К. К., с която са предявени искове против МВР за претърпени вреди, на основание чл.1 от ЗОДОВ. /Адм. дело № 274/2019 г./;

Жалба от В. Ю. В. против Решение № 1040-05-27/09.09.2019г. на директора на ТП на НОИ Видин, с което е потвърдено разпореждане № 051-00-1153-2/31.07.2019г. на ръководителя на осигуряването за безработица  при ТП на НОИ за отпускане на парично обезщетение за безработица. /Адм. дело № 282/2019 г./;

Жалба от Л. И. Г. срещу отказ от кмета на Община Видин, във връзка с искане за изграждане на път за достъп до имот до неговото изграждане. /Адм. дело № 173/2019 г./;

Жалба от „Поли 91 СЛ“ ЕООД, представлявано от П. С. С., срещу Ревизионен акт № Р – 04000418005685-091-001/27.02.2019г., издаден от Началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Велико Търново, потвърден, в обжалваната му част с Решение № 65/27.05.2019г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“, Велико Търново, с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит и е определен допълнителен корпоративен данък. /Адм. дело № 209/2019 г./;

Жалба от Ц. Н. С. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19 – 0953 – 000408/ 23.08.2019г. на Началник група при ОДМВР Видин, сектор ПП, с която е постановено прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. /Адм. дело № 259/2019 г./;

Жалба от Община Видин, против решение от 30.08.2019 г. на ръководителя на управляващия орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, с което се определя финансова корекция в размер на 10% от допустимите разходи по договор № АО-02-15-201/04.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доизграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Видин“. /Адм. Дело № 278/2019 г./;

Жалба от Г. П. В. – областен председател на СДС за гр. Видин против предизвестие за прекратяване на договор за наем № АО-02-16-171/20.12.2017 г., материализирано в писмо изх.№ АО-02-16-171(1)/20.09.2019 г. на кмета на община Видин. /Адм. дело № 287/2019 г./;

Жалба от Д. В. И. срещу Началник група ПП към ОДМВР – Видин, сектор ПП, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС /Адм. дело № 192/2019 г./;

Жалба от Д. В. И. срещу Началник група ПП към ОДМВР – Видин, сектор ПП, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – временно отнемане регистрационни табели на МПС /Адм. дело № 191/2019 г./;

Жалба от К. К. А. против Експертно решение № 0566 от заседание № 070 на 18.04.2019г. на Специализиран състав по неврологични и УНГ болести на НЕЛК, с което е отменено ЕР на ТЕЛК по степен на увреждане и са потвърдени останалите поводи. /Адм. дело № 249/2019 г./ ;

Жалба на В. А. Р. против Заповед № РД-02-370/15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която му е наредено да бъде премахнат незаконен строеж –„едноетажна паянтова жилищна сграда – лятна кухня“, находяща се в с.Арчар, общ. Димово.  /Адм. дело № 266/2019 г./ ;

Жалба от Р. В. А. против Заповед № РД-02-366/15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж –едноскатен метален навес, находящ се в с.Арчар, общ. Димово /Адм. дело № 262/2019 г./

Жалба от В. Ю. В.  против Решение № 1040-05-29/09.09.2019г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с което е потвърдено Разпореждане № 051-00-1153-3/31.07.2019г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Видин за възстановяване на получено парично обезщетение за безработица. /Адм. дело № 281/2019 г./;

commodo elit. Nullam eleifend suscipit libero fringilla Donec ultricies ut amet,