Обявление по административно дело №225/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър Ауто“ ЕООД, ЕИК 201327590, с адрес на управление: гр. София, район „Кремиковци“, бл.29, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Юрий Василиевич Сидоров, действащ чрез адв. Юлиян Любомиров Дацев от АК-София, съдебен адрес: гр. София, ул.“Аксаков“ № 28, ет.2 на чл.69-72 включително от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Белоградчик, приета от ОбС – Белоградчик, в частта, с която е въведено изискване за притежаване на разрешително по чл.47 от ЗУО за дейност „събиране“ на ИУМПС, приета с решение № 702, взето с протокол № 53/26.03.2015 г. на Общински съвет Белоградчик,  по административно дело № 225/2019 г. по описа на Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 17.12.2019 г. от 10.00 ч.

tristique nec justo eget mi, Phasellus Aliquam