Дела за седмицата 28 октомври – 1 ноември 2019 година

За периода от 28 октомври  до 01 ноември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане петнадесет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от В. Б. П. против  заповед № 19 – 0294 – 000381/12.08.2019г. на началник сектор  към ОДМВР Монтана РУ Лом, с която е наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС .  /Адм. дело № 277/2019 г./

Жалба от Б. В. В. против заповед № 368з – 1407/ 19.08.2019г. на Директора на ОДМВР Видин за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение”. /Адм. дело № 285/2019 г./.

Жалба от Р. В. А. против Заповед № РД-02-367 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е постановено премахването на незаконен строеж, представляващ „масивна ограда“, находяща се в с.Арчар. /Адм. дело №263/2019 г./;

Жалба от В. А. Р. против Заповед № РД-02-372 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е постановено премахването на незаконен строеж „двуетажна масивна жилищна сграда“, негова собственост, находяща се в с.Арчар. /Адм. дело №268/2019 г./;

Жалба от „Евроконтакт строй“ ЕООД срещу Директора на Областна дирекция „Земеделие“, във връзка с направен отказ за съставяне на констативен протокол за нанесени щети по земеделски култури през 2017 г. /Адм. дело № 40/2019 г./.

Жалба от В. А. К. срещу заместник кмета „УТРИ“ в община Видин, във връзка със Заповед от 19.02.2019 г. за премахване на незаконен строеж. Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от ЗУТ.  /Адм. дело № 208/2019 г./;

Жалба от В. А. Р. против заповед № РД-02-368/15.08.2019 г. на кмет на община Димово, за премахване на незаконен строеж, находящ се в с.Арчар. /Адм. дело №264/2019 г./;

Жалба от В. Ю. В. от против Решение № 1040-05-28 от 09.09.2019г. на Директора на ТП на НОИ – Видин, с което е потвърдено Разпореждане № 051-00-1153-4 от 01.08.2019 г. на Ръководителя на осигуряването на безработица при ТП на НОИ-Видин, с което на жалбоподателката е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО. /Адм. дело № 280/2019 г./;

Жалба от мл.инспектор Н. Д. Ц. срещу Заповед рег.№ 368з-1406 от 19.08.2019г.  на ст.комисар П.К. – Директор на ОДМВР-Видин, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. /Адм. дело 286/2019 г./;

Жалба от Р. В. А. против Заповед № РД-02-365 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Едноетажна масивна сграда с масивна едноетажна пристройка към нея“, находяща се в с.Арчар.  /Адм. дело 261/2019 г./;

Жалба от П. М. М. срещу на Директора на ГД „НБЗН“., във връзка със Заповед от 04.07.2019 год., с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение на държавен служител. /Адм. дело № 220/2019 г./;

Жалба от „Адванс терафонд“ АДСИЦ, гр.София против Решение № 1 от 09.04.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от кмета на Община Кула за определяне на обезщетение за право на преминаване през недвижимия имот на жалбоподателя, за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД /Адм. Дело № 216/2019 г./;

Жалба от И. П. И. в качеството му на ЕТ “Иво-Иво Иванов“-с.Буковец  против Решение № 61/21.05.2019г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“, Велико Търново, при ЦУ на НАП, с което е потвърдено Ревизионен акт от 07.02.2019г на Началник сектор „Ревизии“ и главен инспектор по приходите при ТД на НАП Велико Търново, ръководител на ревизията, относно основи за облагане с данъци и осигурителни вноски за ревизирани периоди. /Адм. дело № 183/2019 г./;

Жалба от М. В. М. против Заповед № 19-0953-000888/15.09.2019г. на мл.автоконтрольор М. М. в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Видин, за прилагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на МПС за срок от 12 месеца. /Адм. дело № 290/2019 г./;

Жалба на М. В. М. против Заповед № РД-02-11-327 от 04.04.2019г. на Зам.кмета на Община Видин, с която и е наредено да премахне незаконен строеж „Втори жилищен етаж“, находящ се в гр.Видин. /Адм. дело № 200/2019 г./;

Sed tristique Praesent id, consequat. nec mi, risus. felis Lorem dapibus Donec