Дела за седмицата 4 – 8 ноември 2019 година

За периода от 04 ноември до 08 ноември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане шест административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Т. Г. И. от гр.Видин срещу Кмета на община Видин, във връзка със заповед № РД – 02 – 11 – 668/ 27.06.2019г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект.  /Адм. дело № 228/2019 г./;

Жалба от Б. К. П. против заповед №  ЗСП/Д-ВН/2432/22.07.2019 г. на директор на ДСП-Видин, потвърдена с решение № 05-РД-06-0027/19.08.2019 г. на директор на РДСП-Видин, с която е отказана целева помощ за отопление с електроенергия. /Адм. дело № 270/2019 г./;

Искова молба от П. П. Х. против ОД МВР Видин, с правно основание чл.2, ал.1 от ЗОДОВ. /Адм. дело 298/2019 г./;

Жалба на И. К. Д. от гр. Видин против Акт за установяване на задължения по декларация № 0025-1/17.01.2018 г. на гл. специалист „Ревизии“ в отдел „МДТ“ при община Видин, потвърден с решение № РД-02-06-1816(1)/17.07.2019 г. на Началник отдел  „МДТ“ при община Видин, въз основа на който на жалбоподателя са установени задължения за данък на недвижими имоти и такса за битови отпадъци. /Адм. дело № 235/2019 г./;

Жалба от ЕТ“Елит Ю-Юлиян Мишев“, против Решение по жалба срещу АУЗ № 5504000021-1 от 04.02.2019 год. на Началник отдел МДТ при община Видин, въз основа на който на жалбоподателя са установени задължения за такси за битови отпадъци и лихви върху тях. /Адм. дело № 245/2019 г./;

Жалба на ГД „Боец-България обединена с една цел“, гр. Видин, против Решение №ППН-01-554/25.06.2019 год. на Комисията за защита на личните данни. Производството е по реда на чл. 38, ал. 7 от Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) във вр. с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуален кодекс (АПК).  /Адм. дело № 247/2019 г./.

ultricies id, non justo Nullam facilisis leo. Donec dapibus sed