Дела за седмицата 25 – 29 ноември 2019 година

За периода от 25 ноември до 28 ноември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Т. С. Т. срещу заповед № 368з – 1287/ 09.12.2019г. на Директора на ОДМВР Видин за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца /Адм. дело № 541/2015 г./;

Жалба от В. А. Р. против заповед  № РД-02-371/15.08.2019г.на кмета на община Димово, с която е наложена забрана за ползването и достъпа до ползване на строеж „ Двуетажна масивна жилищна сграда“, находяща се в с.Арчар, общ. Димово /адм. дело № 267/2019 г./;

Жалба от Б. В. В. против заповед № 368з – 1407/ 19.08.2019г. на Директора на ОДМВР Видин за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” /Адм. дело № 285/2019 г./.

Жалба от „Поли 91 СЛ“ ЕООД, представлявано от П. С. С., срещу Ревизионен акт № Р – 04000418005685-091-001/27.02.2019г., издаден от Началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Велико Търново, потвърден, в обжалваната му част с Решение № 65/27.05.2019г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“, Велико Търново, с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит и е определен допълнителен корпоративен данък /Адм. дело № 209/2019 г./;

Жалба от В. А. Р. против Заповед № РД-02-372 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е постановено премахването на незаконен строеж „двуетажна масивна жилищна сграда“, негова собственост, находяща се в с.Арчар /Адм. дело №268/2019 г./;

Жалба от Д. Х. М. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19 – 0953 – 000474/ 05.10.2019г. на мл. автоконтрольор при ОДМВР Видин, сектор ПП, с която е постановено прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от 6 месеца /Адм. дело № 313/2019 г./;

Жалба от Г. П. В. – областен председател на СДС за гр. Видин против предизвестие за прекратяване на договор за наем № АО-02-16-171/20.12.2017 г., материализирано в писмо изх.№ АО-02-16-171(1)/20.09.2019 г. на кмета на община Видин /Адм. Дело № 287/2019 г./;

Жалба от В. А. К. срещу заместник кмета „УТРИ“ в община Видин, във връзка със Заповед от 19.02.2019 г. за премахване на незаконен строеж. Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от ЗУТ  /Адм. дело № 208/2019 г./;

Жалба от В. Д. В. и А. Д. К. от гр.Ихтиман против решение , взето с протокол №1/15.04.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ , назначена със Заповед № 134/12.03.2019г. на Кмета на Община Димово, в частта относно определеното обезщетение за недвижимия имот, за право на преминаване за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница“, относно имот, находящ се в землището на с.Дреновец /Адм. дело № 151/2019 г./;

Жалба от Кмета на Община Белоградчик – Б. Н. срещу принудителна административна мярка (ПАМ) №101/09.07.2019г издадена от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерство на културата, с която му е разпоредено да се предприемат действия за съгласуване на възложените от Община Белоградчик строително ремонтни дейности за „Изграждане на улични и градински пейки и художествено осветление на Белоградчишка крепост“, като внесе в Националния институт за опазване на културното наследство изискуемата екзекутивна документация /Адм. дело № 242/2019 г./;

Жалба от В. Ю. В.  против Решение № 1040-05-29/09.09.2019г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с което е потвърдено Разпореждане № 051-00-1153-3/31.07.2019г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Видин за възстановяване на получено парично обезщетение за безработица /Адм. дело № 281/2019 г./;

Искова молба от К. П. М. против Областна дирекция на МВР-Видин, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, в която К. претендира за изплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди, представляващи заплатени адвокатски възнаграждения НАХ дела.

tristique Lorem elit. Praesent Aliquam vel, eleifend