Дела за седмицата 2 – 6 декември 2019 година

За периода от 02 декември до 06 декември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане административни дела, с предмет както следва:

Протест на окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Видин срещу разпоредбите на чл.4, ал.1, т.1, ал.2 и чл.36 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене. В протеста се излагат съображения за наличие на противоречие със Закон за защита от шума и околната среда, Закон за закрила на детето и чл. 55, чл.56, чл.57, ал.1, т.9 от Закон  за административните нарушения и наказание. /Адм. дело № 283/2019 г./

Протест на окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Видин против разпоредбите на чл.6, т.3 и т.5, чл.12 и чл.41 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, борбата със спекулата и безопасността на движението на Община Брегово, приета с Решение на Общински съвет Брегово, обл.Видин. В протеста се излагат съображения за наличие на противоречие със Закон за защита от шума и околната среда, Закон за устройство на територията и чл. 257, ал.2 от Правилника за прилагане на Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража. /Адм. дело № 292/2019 г./

Жалба от „Евроконтакт строй“ ЕООД срещу Директора на Областна дирекция „Земеделие“, във връзка с направен отказ за съставяне на констативен протокол за нанесени щети по земеделски култури през 2017 г. /Адм. дело № 40/2019 г./

Жалба от Т. Г. И. от гр.Видин срещу Кмета на община Видин, във връзка със заповед № РД–02–11–668/27.06.2019г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект.  /Адм. дело № 228/2019 г./;

Жалба от Община Видин, против решение от 30.08.2019 г. на ръководителя на управляващия орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, с което се определя финансова корекция в размер на 10% от допустимите разходи по договор № АО-02-15-201/04.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доизграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Видин“./Адм. дело № 278/2019 г./;

Жалба от Б. К. П. против заповед №  ЗСП/Д-ВН/2432/22.07.2019 г. на директор на ДСП-Видин, потвърдена с решение № 05-РД-06-0027/19.08.2019 г. на директор на РДСП-Видин, с която е отказана целева помощ за отопление с електроенергия. /Адм. дело № 270/2019 г./.

Жалба на ГД „Боец-България обединена с една цел“, против отказ на изпълнителния директор на НАП, обективиран в писмо по заявление за достъп до обществена информация. /Адм. дело № 320/2019 г./.

Жалба от ЕТ“Елит Ю-Юлиян Мишев“, против Решение по жалба срещу АУЗ № 5504000021-1 от 04.02.2019 год. на Началник отдел МДТ при Община Видин, въз основа на който на жалбоподателя са установени задължения за такси за битови отпадъци и лихви върху тях. /Адм. дело № 245/2019 г./.

dolor adipiscing mattis tristique consequat. ut amet, venenatis, tempus pulvinar