Дела за седмицата 9 – 13 декември 2019 година

За периода от 09 декември до 13 декември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Т. С. Т. срещу заповед № 368з – 1287/ 09.12.2019г. на Директора на ОДМВР Видин за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца. /Адм. дело № 541/2015 г./;

Жалба на М. В. М. срещу решение № 518/15.10.2019г. на Комисия за защита от дискриминация за наложена административна мярка, глоба в размер на 1000лв. /Адм. дело № 331/2019 г./;

Жалба от В. Ю. В. от против Решение № 1040-05-28 от 09.09.2019г. на Директора на ТП на НОИ – Видин, с което е потвърдено Разпореждане № 051-00-1153-4 от 01.08.2019 г. на Ръководителя на осигуряването на безработица при ТП на НОИ-Видин, с което на жалбоподателката е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО. /Адм. дело № 280/2019 г./;

Жалба от Т. Б. Б., с която се обжалва изричен отказ на Началника на отдел МДТ при Община Видин да отпише поради изтекла погасителна давност начислени задължения за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозно средство за периода 2011г.-2019г., материализиран в писмо изх.№ МД-14-390 от 09.10.2019г. /Адм. дело № 306/2019 г./;

Жалба от Д. С. П. от с.Новоселци, обл.Видин, с която се обжалва Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0953-000-320 от 10.07.2019 г. на мл. автоконтрольор при Сектор ПП към ОДМВР-Видин, по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрация на МПС за срок от шест месеца.  /Адм. Дело 218/2019 г./;

Жалба от мл.инспектор В. В. М. срещу Директор на ОДМВР-Видин, във връзка със Заповед рег.№ 368з-1016 от 19.06.2019г., с която е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец. /Адм. дело № 210/2019 г./;

Жалба от К. И. Д. против Решение по жалба срещу Акт за установяване на задължения № 5504000476-1 от 17.09.2019 год. на Началник отдел МДТ при Община Видин, въз основа на който на жалбоподателя са установени задължения за данък на недвижими имоти и такса за битови отпадъци /Адм. дело № 318/2019 г./;

Жалба от С. И. Д., против Решение по жалба срещу Акт за установяване на задължения № 5504000480-1 от 17.09.2019 год. на Началник отдел МДТ при Община Видин, въз основа на който на жалбоподателя са установени задължения за данък на недвижими имоти и такса за битови отпадъци /Адм. дело № 319/2019 г./;

Жалба от „Адванс терафонд“ АДСИЦ, гр.София против Решение № 1 от 09.04.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от кмета на Община Кула за определяне на обезщетение за право на преминаване през недвижимия имот на жалбоподателя, за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД /Адм. дело № 216/2019 г./;

ante. ut quis, consequat. sed dapibus