Обявление по административно дело №376/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, с който се оспорва чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димово, приета с Решение № 25, взето с протокол № 6 на заседание на Общински съвет Димово на 29.02.2008г. и цялата Наредба, по което е образувано адм.д. № 376/2019 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.01.2020 г. от 10,00 ч.

ut leo venenatis dapibus leo. ut eget ultricies