Дела за седмицата 16 – 20 декември 2019 година

За периода от 16 декември до 20 декември 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане административни дела, с предмет както следва:

Жалба от „Прогрес – 2005“ ООД Брегово срещу Задължителни предписания, материализиран  в протокол № ПР1931721 от 12.09.2019г. на инспектори към ДИТ Видин, свързани с определянето, начисляването и изплащането на обезщетение на работник. Адм. дело №333/2015 г./;

Жалба от В. И. Г. срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3273 от 27.09.2019г. на директора на  ДФЗ София, с който жалбоподателят е изключен от подпомагане и срещу него е издаден акт за установяване на публично държавно вземане, в размер на 50% от общата изплатена сума по мярка 211. /Адм. дело № 374/2019 г./;

Жалба от „Рейсър Ауто“ ЕООД срещу чл.33, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Белоградчик, приета от Общински съвет-Белоградчик, в частта, с която е въведено изискване за притежаване на разрешително по чл.47 от Закон за управление на отпадъците  за дейност „събиране“ на излезлите от употреба моторни превозни средства.  /Адм. дело № 225/2019 г./;

Жалба на И. К. Д. от гр. Видин против Акт за установяване на задължения по декларация № 0025-1/17.01.2018 г. на гл. специалист „Ревизии“ в отдел „МДТ“ при община Видин, потвърден с решение № РД-02-06-1816(1)/17.07.2019 г. на Началник отдел  „МДТ“ при община Видин, въз основа на който на жалбоподателя са установени задължения за данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци. /Адм. дело № 235/2019 г./;

Жалба на Община Белоградчик срещу решение № 01-0800/1028 от 02.03.2018 г. на изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, за определяне на финансова корекция/Адм. Дело 371/2019 г./;

Жалба от „Мек Балкан“ ЕООД гр.Перник, представлявано от управителя К. М. Х. срещу Кмета на Община Грамада, във връзка със Решение от 14.03.2019г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 23 от 19.02.2019г. на Кмета на Община Грамада за определяне на обезщетение за право на преминаване за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД /Адм. Дело № 156/2019 г./;

Жалба от Т. Б. Б., с която се обжалва изричен отказ на Началника на отдел МДТ при Община Видин да отпише поради изтекла погасителна давност начислени задължения за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозно средство за периода 2011г.-2019г., материализиран в писмо изх.№ МД-14-390 от 09.10.2019г. /Адм. дело № 306/2019 г./;

Жалба от К. М. Г. срещу Заповед № 705 от 05.09.2019г. на Кмета на Община Ружинци, с която на Г. е наредено да премахне частта от незаконен строеж „Масивна ограда“, находяща се в с.Дреновец. /Адм. Дело 288/2019 г./;

Жалба от Р. В. А. срещу Заповед № РД-02-364 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е забранено ползването и достъпа до строеж, собственост на жалбоподателката и ползващ се като магазин за хранителни стоки без да е въведен в експлоатация. /Адм. дело № 260/2019 г./;

Жалба от В. А. Р. против Заповед № РД-02-369 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е забранено ползването и достъпа до строеж, собственост на жалбоподателя и ползващ се като жилище без да е въведен в експлоатация.  /Адм. дело № 265/2019 г./;

Жалба на М. К. М. срещу Заповед №РД-02-11-1012 от 19.09.2019 год. на зам.кмета на Община Видин, с която е наредено в 30 дневен срок премахването на незаконен строеж „ Навес“, находящ се в гр.Видин. Производство с правно основание чл.215, ал.1 вр.с чл.225а, ал.1 от ЗУТ. /Адм. Дело № 315/2019 г./;

Жалба на В. Х. Г., С. Г. Х., О. Г. А. и Б.Г. А., всички от гр.София срещу Решение № 140 от 14.05.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ,  назначена със Заповед № 46/22.02.2019г. от Кмета на Община Макреш, обл.Видин за определяне право на обезщетение, за съсобствените на жалбоподателите недвижими имоти, за право на преминаване за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница“, относно имот, находящ се в землището на с.Киреево /Адм. дело № 186/2019 г./;

Жалба от В. А. Р. против Заповед № РД-02-372 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е постановено премахването на незаконен строеж „двуетажна масивна жилищна сграда“, негова собственост, находяща се в с.Арчар. /Адм. дело №268/2019 г./;

sed ante. nec diam commodo elit. mi, Aliquam libero