Обявление по административно дело №10/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор на Окръжна прокуратура Видин против чл. 34, ал. 3, чл. 42, ал. 3 и чл. 77, пр.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС Кула, […]

Обявление по административно дело №25/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.8, ал.3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Брегово, приета с решение № […]