Обявление по административно дело №276/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 16,ал.1,т.11 и чл.17,ал.1 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет Видин, приет с решение № 2, взето с протокол № […]

Обявление по административно дело №277/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  заместник прокурор на Окръжна прокуратура  Видин  против разпоредбите на чл. 12, пр. 3 и 4, чл. 26, т. 4 и 5, чл. 36, чл. 68, пр. 3 и 4 и чл. 82, т. […]