Обявление по административно дело №25/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.8, ал.3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Брегово, приета с решение № […]

Обявление по административно дело №276/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 16,ал.1,т.11 и чл.17,ал.1 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет Видин, приет с решение № 2, взето с протокол № […]