Обявление по административно дело №67/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин, приета с Решение № 198 по протокол № 12/29.11.2008 г. […]

Обявление по административно дело №2/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на чл.37, ал.2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на oбщина Ново село, приета с решение № 8, взето с протокол № 11/13.08.2008 г. […]

eleifend id leo. libero accumsan Donec elit.