АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВИДИН
Справка за свършените дела
към 16.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
328 Административно дело No 93/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.М.С. ДНСК- РДНСК-ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение (второ) от 3.11.2008г.
Допуска поправка на допусната очевидна неточност/техническа грешка/ досежно номера на постановеното на 08.10.2008г съдебно решение по адм. д.№93/2008г по описа на АС-Видин,като в заглавната част на съдебния акт-страница 1след "Решение№",вместо №35да се чете №73,...
337 Административно дело No 105/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.К. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГКК - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 18.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-3/19.01.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Новоселци, община Видин, обл.Видин, в частта и, касаеща границите на имот с идентификатор № 52283.510.282, като незаконосъобразна.   ВРЪЩА делото като преписка на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София проверка, изготвяне и изменение на кадастралната карта и регистър в обжалваната част, при спазване на дадените указания, съобразно действителните права на собственост на П.С.К. *** върху имот с идентификатор № 52283.510.282.   ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София, да заплати от бюджета на административния орган, на П.С.К. ***82,80 лева - разноски по делото, изразяващи се в заплатени такси, възнаграждение на вещо лице и адвокатско възнаграждение.  Решението е постановено с участието на заинтересовани страни С.П.С., Т.Ц.В. ***.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.  
В законна сила от 10.12.2008г.
356 Административно дело No 134/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм К.М.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА заповед № РД-11/534/18.04.2008 г. на Областен управител на област с административен център гр. Видин, с която е прекратено служебното правоотношение с К.М.П.,***, на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, считано от 21.04.2008 г., като законосъобразна.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила от 22.6.2009г.
379 Административно дело No 162/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Л.И. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ВИДИН,
ДНСК - СОФИЯ
Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.И. *** против Заповед № ДК 02-ВД-7/15.05.2008г. на Началника на РДНСК-Видин, за премахване на незаконен строеж "ограда", находящ се в УПИ 1-699 в кв.47 по плана на с.Ружинци, издадена на основание чл.225,ал.1 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на сраните. 
В законна сила от 7.4.2009г.
382 Административно дело No 165/2008 Други административни дела ЕТ " АПМП-ИП - Д-Р КАМЕНОВА - МАРУСЯ КАМЕНОВА " ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 14.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-362/21.05.2008 г. на Директора на РЗОК-Видин, с която на ЕТ"Амбулатория за първична медицинска помощ-Индивидуална практика-д-р М.К.", представлявано от д-р М.М.К., с адрес на лечебното заведение: гр. Видин, ул."Хан Аспарух" № 29, е наложена санкция финансова неустойка в размер общо на 540.00 лева, на основание чл.241, ал.2 от НРД 2006 г., във връзка с чл.453 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. за определяне условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО на УС на НЗОК, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА РЗОК-Видин, да заплати на ЕТ"Амбулатория за първична медицинска помощ-Индивидуална практика-д-р М.К.", представлявано от д-р М.М.К., с адрес на лечебното заведение: гр. Видин, ул."Хан Аспарух" № 29, направените по делото разноски в размер общо на 100.00 (сто) лева.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.
389 Административно дело No 177/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 18.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Георги Делчев Попниколов, против Решение № У - 44 - 05 -0076/14.05.2008 г. на Директора на РМД - Русе, с което е потвърдено Решение № 23/07.04.2008 г. на Началника на Митница - Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7584/2006 г., като неоснователна.  ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Георги Делчев Попниколов, да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение в размер на 240 / двеста и четиридесет/ лева.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.5.2009г.
390 Административно дело No 178/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 7.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД,гр.София, представлявана от изпълнителния директор Георги Делчев Попниколов, против Решение № У - 44 - 05 - 0070/12.05.2008г. на Директора на РМД - Русе, с което е потвърдено решение № 30/11.04.2008г. на Началника на Митница - Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7745/2006г., като неоснователна.   ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация"АД, гр.София, представлявана от изпълнителния директор Георги Делчев Попниколов, да заплати на Митница - Видин направените по делото разноски в размер на 240 лева.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
391 Административно дело No 179/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 25.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Георги Делчев Попниколов, против Решение № У-44-05-0071/12.05.2008 г. на Директора на РМД-Русе, с което е потвърдено решение № 31/1104.2008 г. на Началника на Митница-Видин с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7715/13.12.2006 г, като неоснователна. ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Георги Делчев Попниколов, да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски в размер на 251,92лева/двеста петдесет и един лева/ Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
395 Административно дело No 183/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 7.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД,гр.София, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У - 44 - 05 - 0083/15.05.2008г. на Директора на РМД - Русе, с което е потвърдено решение № 32/21.04.2008г. на Началника на Митница - Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7743/2007г., като неоснователна.   ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация"АД, гр.София, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница - Видин направените по делото разноски в размер на 290 лева.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.  
396 Административно дело No 184/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 7.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № 26/07.04.2008г. на Началника на Митница-Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7673/2006 г., като неоснователна.  ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски в размер на 80.00 лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.4.2009г.
401 Административно дело No 189/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У-44-05-0218/06/13.05.2008 г. на Директора на РМД-Русе, с което е потвърдено решение № 28/11.04.2008 г. на Началника на Митница-Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7158/13.09.2006 г., като неоснователна.  ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски в размер на 248.00 (двеста четиридесет и осем) лева.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2008г.
402 Административно дело No 190/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 18.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У - 44 - 05 -0075/14.05.2008 г. на Директора на РМД - Русе, с което е потвърдено Решение № 22/07.04.2008 г. на Началника на Митница - Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7691/2006 г., като неоснователна.  ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 / двеста/ лева.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.5.2009г.
403 Административно дело No 191/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 10.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД,гр.София, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У - 44 - 05 -0065/17.05.2008 г. на Директора на РМД - Русе, с което е потвърдено Решение № 14/18.02.2008 г. на Началника на Митница - Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7773/2007г., като неоснователна. ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация"АД, гр.София, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница - Видин направените по делото разноски в размер на 330 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
404 Административно дело No 192/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 24.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У-44-05-0073/13.05.2008 г. на Директора на РМД-Русе, с което е потвърдено решение № 24/07.04.2008 г. на Началника на Митница-Видин с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7674/06.11.2006 г, като неоснователна.  ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски в размер на 80.00 (осемдесет) лева. Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 21.4.2009г.
405 Административно дело No 193/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У-44-05-0074/13.05.2008 г. на Директора на РМД-Русе, с което е потвърдено решение № 29/11.04.2008 г. на Началника на Митница-Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7785/2007 г., като неоснователна.  ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски в размер на 137.00 (сто тридесет и седем) лева.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
409 Административно дело No 198/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Т. ДНСК- РДНСК-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 24.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Т. ***, ЕГН **********, против Заповед № ДК 02-ВД-10/23.06.2008г. на Началника на РДНСК-Видин, за премахване на незаконен строеж "реконструкция на съществуващо мазе и предверие към него и надстрояване на предверието", находящ се в УПИ ХУ-2085 в кв. 18 по плана на гр.Видин, ул."Константин Фотинов" №28, издадена на основание чл.225,ал.1 от ЗУТ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на сраните. 
В законна сила от 14.7.2009г.
410 Административно дело No 199/2008 Други административни дела ЕТ "АПМП-ИП-Д-Р МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА" ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 20.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"АПМП-ИП-д-р М.Г."***,представлявано от д-р М.Г.. ОСЪЖДА д-р М.Г., ЕТ"АПМП-ИП-д-р М.Г."***,, да заплати на РЗОК Видин, сумата от 40.00 лева - разноски по делото, изразяващи се в юристконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
В законна сила от 9.12.2008г.
414 Административно дело No 204/2008 Други административни дела ЕТ "АПМП-ИП-Д-Р ВОЛОДИН ВЪЛКОВ" ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 7.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-469/20.06.2008 г. на Директора на РЗОК-Видин, с която на ЕТ "АПМП-ИП-Д-р В.В."***, представляван от д-р В.И.В. на основание чл.238, ал.1, т.4, б."а" от НРД 2006г. и чл.52, ал.1, т.4, б."а" от Договор № РД-29-05-0158/22.02.2007г. е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 90 /деветдесет/ лева, за това че на ЗЗОЛ З.М.С на база АЛ № 1874/14.03.2007г. било издадено МН 443 за консултация или съвместно лечение към акушер гинеколог без отразяване на обективни данни и оценка на медицинския проблем, при липса на аргументи в подкрепа на необходимостта от издаване на МН за консултация със специалист и след като в здравното досие не е приложен консултативен лист от съответния специалист на 02.05.2007г. на база АЛ 3132 е било издадено МН 732 за консултация с акушер гинеколог с дословен текст на съдържание като в АЛ 1874, които констатации се явяват в нарушение на чл.18, ал.1, т.1 и чл.40 от ИД във връзка с чл.119, ал.1, т.1 от НРД 2006г. и т.176,ІІ от Решение № РД-УС-04-12/02.02.2007г. на УС на НЗОК и на основание чл.238, ал.4, т.4 от НРД 2006г. и чл.52, ал.4, т.3 от Договор № РД-29-05-0158/22.02.2007г. и чл.52, ал.4, т.3 от Договор № РД-29-05-0181/31.01.2008г. е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 540 /петстотин и четиридесет/ лева / 6 нарушения по 90 лева/, за това че в пет броя АЛ в здравното досие на О.М.О не са отразени медицински противопоказания за отлагане на имунизации и реимунизации и че не е отразена профилактика с витамин Д/Вигантол против рахит и че в АЛ не е отбелязано как се храни детето - изкуствено или естествено, както и ХДР - съответен за възрастта, което се явява в разрез с правилата за добра медицинска практика и в нарушение на чл.1,т.3 и чл.7, т.1 от ИД № РД-29-05-0158/22.02.2007г. и ИД № РД-29-05-0181/31.01.2008г. във връзка с чл.26, т.1 и чл.112, ал.5, т.1, предложение "второ" от НРД 2006г., че в пет броя АЛ в здравното досие на Ивана Миткова Иванова не е отразена профилактика с витамин Д/Вигантол против рахит и че в АЛ не е отбелязано как се храни детето - изкуствено или естествено, както и ХДР - съответен за възрастта и няма подпис на майката срещу отказа за имунизация на детето и липсата на резултати от изследвания на детето при извършваните прегледи, което се явява в разрез с правилата за добра медицинска практика и в нарушение на чл.1,т.3 и чл.7, т.1 от ИД № РД-29-05-0158/22.02.2007г. и ИД № РД-29-05-0181/31.01.2008г. във връзка с чл.26, т.1 и чл.112, ал.5, т.1, предложение "второ" от НРД 2006г., че в един брой АЛ в здравното досие на В.Д.Е не е отразена профилактика с витамин Д/Вигантол против рахит и че в АЛ не е отбелязано как се храни детето - изкуствено или естествено, както и ХДР - съответен за възрастта и не са отразени резултати от назначените изследвания, което се явява в разрез с правилата за добра медицинска практика и в нарушение на чл.1,т.3 и чл.7, т.1, т.12 от ИД № РД-29-05-0181/31.01.2008г. във връзка с чл.26, т.1 от НРД 2006г., както и че в АЛ в здравните досието на А.М.Б, Д.Л.В и М.Б не са отразени профилактика с витамин Д/Вигантол против рахит и че в АЛ не е отбелязано как се хранят децата - изкуствено или естествено, както и ХДР - съответен за възрастта и липсват резултати от изследвания на децата при извършваните прегледи, което се явява в разрез с правилата за добра медицинска практика и в нарушение на чл.1,т.3 и чл.7, т.1, т.12 от ИД № РД-29-05-0158/22.02.2007г. във връзка с чл.26, т.1 от НРД 2006г..  ОСЪЖДА Директора на РЗОК-Видин да заплати на ЕТ "АПМП-ИП-Д-р В.В."***, представляван от д-р В.И.В. направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева, представляващи внесена Д.Т..  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК.   
В законна сила от 30.3.2009г.
423 Административно дело No 216/2008 Дела по КСО и ЗСП КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Каменов Вълчев, като Кмет на Община - Макреш, обл.Видин против Решение № 9 - 5 / 25.06.2008г. на Директора на РУ "СО" Видин, с което се отхвърля жалбата му, като неоснователна и се потвърждава разпореждане № 277/ 26.05.2008г. на Началник отдел КПК в РУ"СО" - гр.Видин, по ревизионен акт за начет № 277 / 17.05.2008г., за събиране от Община - Макреш, на сумата 5 172,52 лева, представляваща причинени щети на държавното обществено осигуряване от издадено удостоверение обр. УП-2 № 145/04.05.2001г., с невярно отразено трудово възнаграждение на лицето Георги Петров Георгиев, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2009г.
436 Административно дело No 233/2008 Други административни дела В.И.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА-ВИДИН,
ОБЩИНА ВИДИН - ЗАМЕСТНИК КМЕТА,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "УС"-ОБЩИНА ВИДИН
Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 6.11.2008г.
ОТМЕНЯ Изричния отказ на Зам. кмета на Община - Видин - Мариян Страхилов И. и Началник - отдел "УС" инж. Пепи Ценов Петков при Община - Видин, материализиран в писмо № У 0640 - 11293/ 16.07.2008г., с която е отказано да бъде заверена молба - декларация № У 0640 - 11293/ 19.06.2008г. за снабдяване по реда на чл.483,ал.2 ГПК /отм./ с документ за собственост на недвижим имот - ПИ № 10971.505.692, в кв."Васил Левски" по действащата кадастрална карта на гр.Видин, с административен адрес гр.Видин,ул."Широка" № 41, подадена от В.И.Н. ***. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Видин да извърши административната услуга на В.И.Н., заявена с молба - декларация № У 0640 - 11293/ 19.06.2008г., като определя на административния орган, срок за извършване на услугата - 14 дни. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
В законна сила от 5.11.2009г.
439 Административно дело No 239/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 25.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД,гр.София, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У - 44 - 05 - 0132/22.07.2008г. на Директора на РМД - Русе, с което е потвърдено решение № 39/20.05.2008г. на Началника на Митница - Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7644/2006г., като неоснователна.   ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация"АД, гр.София, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница - Видин направените по делото разноски в размер на 220 лева.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.  
В законна сила от 27.4.2009г.
440 Административно дело No 240/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АД"ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ" НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., против Решение № У-44-05-0111/02.07.2008 г. на Директора на РМД-Русе, с което е потвърдено решение № 41/26.05.2008 г. на Началника на Митница-Видин, с което е отказано възстановяване на митни сборове и лихви по ППСПДВ № 7675/06.112006 г, като неоснователна. ОСЪЖДА "Туристическа информация и регистрация" АД, гр. София, бул."Витоша" № 11, ет.1, представлявана от изпълнителния директор Г.Д.П., да заплати на Митница-Видин направените по делото разноски в размер на 263.00 (двеста шестдесет и три) лева. Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл. 138, ал.1 от АПК. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 16.12.2008г.
458 Административно дело No 258/2008 Други административни дела О.С.Д. НАЧАЛНИКА НА РПУ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 25.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 111/09.09.2008 г. на Началника на РПУ-Видин, с която е постановен отказ за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие на О.С.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗКВВООБ, като незаконосъобразна. ВРЪЩА административната преписка на Началника на РУ при Областна дирекция на МВР гр. Видин, за произнасяне по искане вх. № 11905/22.07.2008 г. на О.С.Д., с ЕГН **********,***, съобразно дадените указания. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Видин, да заплати на О.С.Д., с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер общо на 110.80 (сто и десет лева и 80 ст.) лева. Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 1.4.2009г.
470 Административно дело No 273/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.А.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 14.11.2008г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение на Поземлена комисия Видин № 15-0 / 21.01.2002г. на ПК - Видин, което е издадено на основание чл.19,ал.8 и чл.19,ал.7,т.2 от ППЗСПЗЗ въз основа на заявление по чл.27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ вх. № 762/ 27.12.2001 г. на наследника на Е.А.Х. по преписка за обезщетяване вх. № Р01980/ 21.01.2002г.  ОСЪЖДА Общинска служба "Земеделие" - Видин /преди ПК / ОСЗГ/ да заплати от бюджета на административния орган, на Е.А.Х., сумата от 80 лева , представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните. 
В законна сила от 3.12.2008г.
471 Административно дело No 274/2008 Други административни дела М.М.Р. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-БРЕГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 4.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.Р.,***, като нередовна.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 274/2008 г. по описа на Административен съд Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  Препис от определението да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила от 14.11.2008г.
473 Административно дело No 276/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Ц.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА " ЗЕМЕДЕЛИЕ " - ГР. ДИМОВО Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 27.11.2008г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение на Поземлена комисия - Димово № 0009 / 07.10.2001г., което е издадено на основание чл.19,ал.8 и чл.19,ал.7,т.2 от ППЗСПЗЗ въз основа на заявление по чл.27б,ал.4 от ППЗСПЗЗ вх. № 563/ 07.10.2001г. на Камелия Митова Нинова, като наследник на Цеко Александров Цеков, по преписка за обезщетяване вх. № 2408/ 12.11.2001г.   ОСЪЖДА Общинска служба "Земеделие" - Димово /преди ПК / ОСЗГ/ да заплати от бюджета на административния орган, на М.Ц.А., сумата от 50 лева , представляваща адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните. 
В законна сила от 17.12.2008г.
476 Административно дело No 279/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.В.П. НАЧАЛНИКА НА ОС "ЗГ" - С. МАКРЕШ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Определение от 11.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279/2008г. по описа на АС-Видин. ИЗПРАЩА делото на състав, включващ представители на ВАС и ВКС, за решаване на спора за подсъдност между Районен съд-Видин и Административен съд-Видин.  
478 Административно дело No 281/2008 Други административни дела АТОС - ООД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЗП Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 4.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/2008 г. по описа на Административен съд гр. Видин, образувано по жалба на "Атос" ЕООД, гр. Видин, ул."Баба Тонка" № 6, с ЕИК 105522512, представлявано от управителя М.В.Г., против заповед № 882/17.09.2008 г. на Председателя на КЗП, поради недопустимост на предявената жалба.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седем дневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис, на основание чл.138, ал.1 АПК.
В законна сила от 19.11.2008г.
482 Административно дело No 285/2008 Други административни дела П.М.В.,
М.Ц.А.,
Н.М.Н.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 28.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.М.В., М.Ц.А. и Н.М.Н., против Заповед за отказ №РД 09/161 от 10.10.2008 год. на Областния управител на област Видин. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д% № 285/ 2008 г. по описа на Административен съд - Видин. Разпореждането за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7 -дневен срок от съобщението му на страната пред Върховен административен съд.
В законна сила от 28.1.2009г.
483 Административно дело No 286/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ООД"МОЙРА" ОБЩИНА БРЕГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 28.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Мойра"ООД, гр. Видин, ул."Бдин" № 2, с ЕИК 105018804, представлявано от управителя Любомир Иванов Александров, като нередовна.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 286/2008 г. по описа на Административен съд Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  Препис от определението да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила от 12.12.2008г.
486 Административно дело No 290/2008 Други административни дела Б.В.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Определение от 21.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д № 290/2008г. по описа на Административен съд-Видин образувано по жалба от Б.В.А. *** срещу заповед № РД-09/142/12.09.2008г. на Областния управител на област Видин поради недопустимост . Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщението до страните пред ВАС. 
В законна сила от 6.3.2009г.
487 Административно дело No 291/2008 Други административни дела В.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-БРЕГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Р.П. ***, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 291/2008 г. по описа на Административен съд Видин. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. 
502 Административно дело No 312/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 27.11.2008г.
РАЗДЕЛЯ производството по предявеният иск от М.Ц.А. *** против ОСЗГ / ОСЗ - гр.Димово, обл.Видин, с който се иска от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ПК / ОСЗГ/ Димово, че М.А. и Иван Александров са собственици по наследство на земеделските земи, подробно описани в исковата молба, с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК, като ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ДА се образува ново дело под нов номер, в което да се приложат копия от всички материали по настоящото производство и същото се изпрати по компетентност на РС - Белоградчик. 
2467 КАНД No 199/2008 Наказателни касационни производства ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" НА ДАМТН - ГР. СОФИЯ ООД "АВТОКОМПЛЕКТ" - ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 17.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 371/29.04.2008 г., постановено по АНД № 393/2008 г. по описа на Районен съд гр. Видин, с което е отменено наказателно постановление № ТТ-17/06.03.2008 г. на Главния директор на ГД"Надзор на пазара" на ДАМТН, с което на "Автокомплект" ООД, гр. Сливен е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000.00 лева, на основание чл.52 от ЗТИП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2008г.
2473 КАНД No 205/2008 Наказателни касационни производства ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" НА ДАМТН - ГР. СОФИЯ КОСМОПОЛИС ООД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75/29.01.2008 г., постановено по АНД № 1210/2007 г. по описа на Районен съд гр. Видин, с което е отменено наказателно постановление № ТТ-5/27.07.2007 г. на Главния директор на ГД"Надзор на пазара" на ДАМТН, с което на "Космополис"ООД, гр. Стара Загора е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000.00 лева, на основание чл.52 от ЗТИП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.11.2008г.
2475 КАНД No 207/2008 Наказателни касационни производства Я.С.Б. ООРП КЪМ ОДП-ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 3.11.2008г.
  ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 449 / 10.07.2008г., постановено по АНД № 52 / 2008г. по описа на Районен съд - гр.Видин, в частта, в която е потвърдено НП 486/08 от 07.01.2008г. на Началника на отдел "ООРП" при ОДП - Видин, с което на Я.С.Б. *** и на основание чл.175,ал.1,т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 150 лева, за извършено нарушение на чл.140,ал.1 от ЗДвП, вместо което ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 486/08 от 07.01.2008г. на Началника на отдел "ООРП" при ОДП - Видин, в частта , в която на Я.С.Б. *** и на основание чл.175,ал.1,т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба", като НАМАЛЯВА този размер от 150 /сто и петдесет/ лева на 50 /петдесет/ лева за извършено нарушение на чл.140,ал.1 от ЗДвП.  В останалата част решение № 449/ 10.07.2008г., постановено по АНД № 52 / 2008г. по описа на Районен съд - гр.Видин, ОСТАВЯ В СИЛА.  Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 3.11.2008г.
2478 КАНД No 210/2008 Наказателни касационни производства КЗП-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА, ВИДИН И ВРАЦА Д.П.А. Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 4.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 118/16.07.2008 г., постановено по АНД № 108/2008 г. по описа на Районен съд - Белоградчик, с което е отменено наказателно постановление № К-8957/08.04.2008 г. на Директора на КЗП-РД за областите Монтана, Видин и Враца, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К-8957/08.04.2008 г. на Директора на КЗП-РД за областите Монтана, Видин и Враца, с което на ответника по касационната жалба Д.П.А.,***, е наложено наказание глоба в размер на 300.00 лева, на основание чл.200 от ЗЗП, за нарушение на чл.24, ал.1 от ЗЗП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.11.2008г.
2479 КАНД No 211/2008 Наказателни касационни производства ИГАЛ-ООД ДИРЕКЦИЯ "ОИТ" - ВИДИН Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 4.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение №527/03.07.2008г. по АНД № 717/2008г. по описа на Районен съд - Видин, с което е потвърдено НП № 05/836 от 15.05.2008г. на Директора на Дирекция "ОИТ"-гр.Видин, с което на "ИГАЛ"ООД-гр.Монтана е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото на ВРС за ново разглеждане от друг състав.  Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 4.11.2008г.
2480 КАНД No 212/2008 Наказателни касационни производства ЕМКО ООД ОИТ-ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 4.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 524 /02.07.2008г. по АНД № 721/ 2008г. по описа на Районен съд - Видин.  Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 4.11.2008г.
2482 КАНД No 214/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП- ВИДИН КОНИЕН - ВАЛЕРИ БОРИСОВ ЕТ Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 7.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 523/02.07.2008г. по АНД № 696/2008г., по описа на ВРС,с което е отменено НП № 199/07.04. 2008г, на Началника на отдел "Контрол" при ТД на НАП-Видин, с което на ЕТ"Кониен-В.Б."*** за нарушение на чл.180 ЗДДС е наложено административно наказание "имуществени санкции" в размер на 1374лв./хиляда триста седемдесет и четири лева/.и 145,44лв./сто четиридесет и пет лева/. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 7.11.2008г.
2483 КАНД No 215/2008 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВИДИН ЕООД "С.П.И. ШУ ПРОДУКТС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 4.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/11.07.2008 г., постановено по АНД № 34/2008 г. по описа на Районен съд Кула, с което е отменено наказателно постановление № 143/06.02.2008 г. на Началника на Митница-Видин.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2008г.
2485 КАНД No 217/2008 Наказателни касационни производства ЕТ КАМИ-ВЕЛ-ВЕЛКО ВЕЛКОВ МИТНИЦА-ВИДИН Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 7.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 505/24.06.2008г.по АНД № 698/2008г., по описа на Районен съд - Видин, с което е потвърдено НП № 9/12.05. 2008г. на Началника на Митница - Видин, с което на касатора за нарушения на чл.123,ал.2, ЗАДС му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2 000/две хиляди лева/ и са отнети в полза на държавата предмета на митническо нарушение-34 броя бутилки алкохол от различни марки и различни разфасовки. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 7.11.2008г.
2486 КАНД No 218/2008 Наказателни касационни производства РПУ-ВИДИН И.П.К. Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 3.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 468 /07.07.2008г. по АНД № 563/ 2008г. по описа на Районен съд - Видин.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.11.2008г.
2487 КАНД No 219/2008 Наказателни касационни производства ИГАЛ-ООД ДИРЕКЦИЯ "ОИТ" - ВИДИН Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 4.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение №483/17.06.2008г. по АНД № 719/2008г. по описа на Районен съд - Видин, с което е потвърдено НП № 05/837 от 15.05.2008г. на Директора на Дирекция "ОИТ"-гр.Видин, с което на "ИГАЛ"ООД-гр.Монтана е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото на ВРС за ново разглеждане от друг състав.  Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 4.11.2008г.
2491 КАНД No 223/2008 Наказателни касационни производства РПУ-ВИДИН И.Л.И. Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78/09.04.2008 г., постановено по АНД № 1212/2007 г. по описа на Районен съд Видин, с което е отменено наказателно постановление № 277/21.02.2007 г. на Началника на РПУ-Видин.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.11.2008г.
2493 КАНД No 225/2008 Наказателни касационни производства АУЛЕТ ЕООД ОИТ-ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 6.11.2008г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 191 / 05.03.2008 г. , постановено по АНД № 119 / 2008г. по описа на Районен съд - гр.Видин , вместо което ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 05 - 0000000688 от 06.07.2007г. на Директора на "Областна инспекция по труда", гр.Видин, с което на Е.Е.Б., като собственик на ЕТ "Сова 7 - Е.Б."*** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 / хиляда / лева на основание чл.416,ал.2 вр. с чл.414,ал.3 от КТ.   Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 6.11.2008г.
2495 КАНД No 227/2008 Наказателни касационни производства КИТЕКС ЕООД РИОСВ-МОНТАНА Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 4.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74/29.01.2008 г., постановено по АНД № 1263/2007 г. по описа на Районен съд Видин, с което е потвърдено наказателно постановление № Оз-14/19.09.2007 г. на Директора на РИОСВ-Монтана, с което на "Китекс"ООД, гр. Видин, ул."Княз Борис І" № 1, ап.4, представлявано от управителя Илиян Петров Кичашки, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500.00 лева, за нарушение по чл.12, ал.1, т.1, във връзка с чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2008г.
2497 КАНД No 229/2008 Наказателни касационни производства ОИТ- ВИДИН ВОДОЛЕЙ 71- ЕООД Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 7.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 29 / 17.07.2008г. по АНД № 65/2008г. по описа на Районен съд - Кула, с което е отменено НП № 05 - 00000006007 от 16.05.2008г. на Директора на "Областна инспекция по труда" , гр .Видин, с което на "Водолей 71" ЕООД-Кула е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева на основание чл.416,ал.2 от КТ. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 7.11.2008г.
2498 КАНД No 230/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЛАРГО-ВМ-ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА" ОИТ- ВИДИН Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 128/29.07.2008 г., постановено по АНД № 123/2008 г. по описа на Районен съд гр. Белоградчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 05/00006013/16.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ИТ"-Видин, с което на Цветана В.З., с ЕГН **********,***, действаща като ЕТ"Ларго-ВМ-Цветана З.", е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева, за нарушение по чл.62, ал.1 от КТ, във връзка с чл.1, ал.2 от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.11.2008г.
2499 КАНД No 231/2008 Наказателни касационни производства ЗАМ. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВИДИН ЕТ ПОЛМО-МИХАЙЛ ПОЛОМСКИ Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 12.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение №113 от 16.07.2008г. по АНД № 113/2008г. по описа на Районен съд - Белоградчик, с което е отменено Наказателно постановление № 11/2008г. от 30.04.2008г. на Началника на Митница Видин, с което на ЕТ"Полмо-Михаил П."***, представлявано от Михаил п.П. на основание чл.123,ал.2 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв и са отнети в полза на държавата вещите-предмет на нарушението, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11/2008г. от 30.04.2008г. на Началника на Митница Видин, с което на ЕТ"Полмо-Михаил П."***, представлявано от Михаил П.П. на основание чл.123,ал.2 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв и са отнети в полза на държавата вещите-предмет на нарушението, а именно 68 бр. бутилки , описани в т.2 от наказателното постановление.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 12.11.2008г.
2501 КАНД No 233/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ИВКРИС - ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ" КЗП-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА, ВИДИН И ВРАЦА Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 546 от 10.07.2008 год., постановено по АНД № 747/2008 год. по описа на РС-Видин, с което е потвърдено НП № К-820 от 23.05.2008г. на Директора на КЗП- РД-Монтана, Видин и Враца и на ЕТ "ИВКРИС -Г.З."*** за нарушение по чл.9,ал.1 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.198 от същия закон е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 600 /шестстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 13.11.2008г.
2503 КАНД No 235/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП- ВИДИН ЕТ СОВА-7 ВАЛЕНТИН БОРИСОВ Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 5.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 514 / 26.06.2008г. по АНД № 748/2008г. по описа на Районен съд - Видин, с което е отменено НП № 177 от 26.03.2008г. на Директора на "ТД на НАП" , гр.Видин. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 5.11.2008г.
2504 КАНД No 236/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ФАНТИ Г-ИЛИЯ ЙОРДАНОВ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ-СОФИЯ Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 498/10.07.2008 г., постановено по АНД № 557/2008 г. по описа на Районен съд - Видин.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11/08.04.2008 г. на Председателя на СЕМ-София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.11.2008г.
2505 КАНД No 237/2008 Наказателни касационни производства ЗАМ. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВИДИН ЕТ СВЕТЛАНА - ЙОРДАН НИКОЛОВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 117 / 16.07.2008 г., постановено по АНД № 71 / 2008г. по описа на Районен съд - гр.Белоградчик, в частта , в която е отменено НП № 207 от 28.03.2008г. на Началника на Митница - Видин, с което на ЕТ "Светлана - Й.Н."*** са отнети в полза на държавата, вещите предмет на нарушението, представляващи 58 бутилки алкохол, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, подробно описани в т.2 от НП по чл.124,ал.1 от ЗАДС, вместо което ПОСТАНОВЯВА :  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № 207 от 28.03.2008г. на Началника на Митница - Видин, в частта, с която на ЕТ "Светлана - Й.Н."*** са отнети в полза на държавата, вещите предмет на нарушението, представляващи 58 бутилки алкохол, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, подробно описани в т.2 от НП по чл.124,ал.1 от ЗАДС.  В останалата част решение № 117 / 16.07.2008 г., постановено по АНД № 71 / 2008г. по описа на Районен съд - гр.Белоградчик, в частта, в която е отменено НП № 207 от 28.03.2008г. на Началника на Митница - Видин, в частта, с която е наложено административно наказание на ЕТ "Светлана - Й.Н."***,ал.2 от ЗАДС - "имуществена санкция в размер на 2000 лева" - ОСТАВЯ В СИЛА. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 27.11.2008г.
2506 КАНД No 238/2008 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВИДИН БОЛИЦЕН ООД Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 24.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение №127 от 29.07.2008г. по АНД № 118/2008г. по описа на Районен съд - Белоградчик, с което е отменено Наказателно постановление № 17/2008г. от 16.05.2008г. на Началника на Митница Видин, с което на "Болицен"ООД със седалище и адрес на управление-гр.Монтана, представлявано от Л.С.Ж. и Б.Б.Ж., на основание чл.123,ал.2 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв и са отнети в полза на държавата вещите-предмет на нарушението, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17/2008г. от 16.05.2008г. на Началника на Митница Видин, с което на "Болицен"ООД със седалище и адрес на управление-гр.Монтана, представлявано от Л.С.Ж. и Б.Б.Ж., на основание чл.123,ал.2 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв и са отнети в полза на държавата вещите-предмет на нарушението, а именно 106 бр. бутилки, описани в т.2 от наказателното постановление.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 24.11.2008г.
2508 КАНД No 240/2008 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ВИДИН О.Н.Н. Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 7.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 10.09.2008 год., постановено по НАХД №957/2008 год. по описа на РС Видин, с което е отменено НП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.11.2008г.
2510 КАНД No 242/2008 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ С.П.П. Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 621/17.09.2008г. по АНД № 861/2008г., по описа на ВРС,с което е отменено НП № 11011485/16.05. 2008г. на Директора на Агенция за държавна и финансова инспекция, с което на С.П.П. *** за нарушение на чл.32 ал.1 т.3 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100лв./сто лева/.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.11.2008г.
2512 Частно КАНД No 244/2008 Наказателни частни касационни производства Я.К.А. ОД НА МВР - ВИДИН Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 10.11.2008г.
 ОТМЕНЯ определението от закрито съдебно заседание на 24.09.2008г., с което е прекратено производството по АНД №1231/2008г. по описа на ВРС. ОСТАВЯ без разглеждане искането на частния касатор - Я.А., за присъждане на разноски.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдо-производствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 10.11.2008г.
2513 Частно КАНД No 245/2008 Наказателни частни касационни производства М.С.Д. ИЗП. А-Я "АА"-РЕГ.Д-Я ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 24.11.2008г.
Като взе предвид доказателствата по делото и становищата на страните, съдът намира частната жалба за основателна по следните съображения: видно от представеното по делото известие за доставяне, въпросното НП е получено от нарушителя на 01.08.2008 г. , жалбата срещу него е подадена на 06.08.2008 г., съобразно разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН, НП може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му. От посоченото по-горе се оказва, че жалбата е подадена в законовия срок, поради което и определението на РС-Видин се явява незаконосъобразно. Последното следва да бъде отменено, а делото върнато на РС - Видин за продължаване на производството. Предвид горното Съдът  ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ определение от съдебно заседание на 07.10.2008 г. по АНД №1133/08 г. на Районен съд - Видин. ВРЪЩА делото за продължаване на производството. 
В законна сила от 24.11.2008г.
2514 КАНД No 246/2008 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ С.П.П. Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 599/11.09.2008г. по АНД № 879/2008г., по описа на ВРС,с което е отменено НП № 11011481-2007/16.05. 2008г. на Директора на Агенция за държавна и финансова инспекция, с което на С.П.П. *** за нарушение на чл.56 и 57 ал.2 от Закона за обществените поръчки и чл.4 ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100лв./сто лева/. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 21.11.2008г.
2516 КАНД No 248/2008 Наказателни касационни производства ГЕЙТАП - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАП-ВИДИН Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 26.11.2008г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 596 / 10.09.2008г. по АНД № 720/2007г. по описа на Районен съд - Видин , в частта, в която е потвърдено НП № 146 от 24.03.2008г. на Териториалния Директор на НАП- ТД - Видин , с което на ЕТ "ГЕЙТАП - Г.Г."***, представлявано от Г.Б.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание ..имуществена санкция" в размер на 300 лева на основание чл. 185.ал. 1 от ЗДДС. ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:. ИЗМЕНЯ наказателно постановление №146/24.03.2008 год. на Териториалния Директор на НАП-ТД -Видин, с което на ЕТ "ГЕЙТАП - Г.Г."***, представлявано от Г.Б.Г.. ЕГН **********, в частта в която е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв./триста/ лева, като НАМАЛЯВА този размер на 200 /двеста/ лева.  В останалата част РЕШЕНИЕ № 596 / 10.09.2008г. по АНД № 720/2007г. по описа на Районен съд - Видин. ОСТАВЯ В СИЛА. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 26.11.2008г.
2520 КАНД No 252/2008 Наказателни касационни производства М.Й.Н. ОД НА МВР - ВИДИН Председател:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 28.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 660/14.10.2008 г., постановено по АНД № 746/2008 г. по описа на Районен съд гр. Видин, с което е потвърдено наказателно постановление № 1616/23.05.2008 г. на Началника на РПУ-Видин.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.11.2008г.
2521 КАНД No 253/2008 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ВИДИН А.Д.Б. Председател:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 26.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №661/13.10.2008Г. по АНД № 565/2008Г. по описа на Районен съд - Видин, с което е отменено Наказателно постановление № 745/Обг. от 18.03.2008г. на Началника на РПУ-Видин. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 26.11.2008г.